Заповед № 8-z-355/26.03.2013 г. на Кмета на Община Созопол

  • Печат

 

З А П О В Е Д

 

8-z-355/26.03.2013 година

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

           На основание  чл.44 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.124а ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, предложение с изх.№5-94-Д-75/2/25.03.2013 година на главният архитект на Община Созопол, заявление с вх.№5-94-Д-75/12.12.2012 година за допускане на процедура за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация, на урегулиран поземлен имот ІV179 в кв.11по плана на с.Равадиново, одобрен със Заповед №54/1984г., скица – предложение , съгл.чл.135 ал.2 от ЗУТ, Задание по чл.125 от ЗУТ ,  и предвид чл.110 ал.1 т.2 и чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ

 

Д О П У С К А М :

         

         Да се проведе процедура за изменение на ПУП – план за регулация в обхват на урегулиран поземлен имот ІV179 в кв.11по плана на с.Равадиново, одобрен със Заповед №54/1984г, по предложеното от вносителя задание и скица–предложение , като се обособят два нови УПИ всяко с площ от 530 кв.м.

            Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения обхват съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата Заповед се одобрява представеното Задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

           Същата не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

 

 

 ПАНАЙОТ  РЕЙЗИ

 Кмет на Община Созопол

 

 

 Съгласувал юрист:

Отдел „ПНОУС”

 Изготвил:Венелина Калова  ст.спец:”УТКРВП”

 Дирекция  „УТКИПЕ”


Заповед за допускане


scroll back to top