Одобрен е плана на новообразуваните имоти и придружаващият го регистър на земите за местност “Хаджи али дере” землище гр.Созопол

  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Община Созопол, на основание §4к ПЗР ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 ППЗСПЗЗ и протокол от 13.11.2012г на комисия по чл.28б ал.2 ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед РД-09-19 от 27 февруари 2013 на Областен управител на Област Бургас е одобрен плана на новообразуваните имоти и придружаващият го регистър на земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност “Хаджи али дере” землище гр.Созопол, който е изложен в сграда на Община Созопол, стая №26.

В 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник (бр.28/19.03.2013г.) заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения чрез Областен управител до Административен съд гр.Бургас.

scroll back to top