Обявление за изработен проект на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за „Лесопарк” в местност „Света Марина”, землище гр.Созопол

  • Печат

 

Община Созопол /ЕКНМ – 67800/, област Бургас, на основание чл.128, ал.2от ЗУТ съобщава на заитересуваните лица, че в Държавен вестник, брой 21 от 01.03.2013година е обнародвано обявление за изработен проект на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план – схемата към него за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.30, 67800.35.136 и 67800.36.16, с отреждане за „Лесопарк” в местност „Света Марина”, землище гр.Созопол.  С внесеният проект за ПУП - ПРЗ се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер ХХVІІІ -35136, 35030, 36016, с площ от 99 271 кв.м., с отреждане за „Лесопарк”, в местност „Света Марина , землище Созопол. В новообразуваният урегулиран поземлен имот е предвидено разполагане на: преместваеми търговски обекти по чл.56 от ЗУТ, монументално – декоративни, информационни и рекламни (съоръжения) елементи по чл.57 от ЗУТ, открити обекти за спорт и култура, прилежаща многофункционална зона (Атракциони), зона за детски игри, места за паркиране, пешеходни и велоалей и зелени площи.

        В едномесечен срок от обнародването в ДВ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

scroll back to top