Договаряне без обявление по процедура, открита с Решение ОП-007-00568 от 20.02.2015 на Кмет на Община Созопол

  • Печат

 

„Изграждане и доизграждане  на  улица и зона за паркиране в кв.53 и кв.53а, уличен водопровод, улична канализация, улично осветление и реконструкция на съществуващ кабел 20кV” с цел въвеждане в експлоатация на обект„ Изграждане на улица и зона за паркиране в кв53 и кв.53а по план на гр.Созопол”, открита с Решение  ОП-007-00568 от 20.02.2015 на Кмет на Община Созопол

scroll back to top