О Б Я В А 11д

  • Печат

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол № 836, т.9.1. от 28.03.2014г., съгл. решение по т.19 от Протокол №12/22.04.2014г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.526 по КККР, с площ от 420кв.м., а по действащ ПРЗ на гр.Созопол - Урегулиран поземлен имот ІХобщ, в кв.52.

Начална тръжна, цена на имота е в размер на 94 500,00лв./деветдесет и четири хиляди и петстотин лева/.

Стъпка за наддаване – 2% от началната тръжна цена в размер на 1 890,00лв./хиляда осемстотин и деветдесет лева/.

Размер на депозита за участие в процедурата – 9 450,00лв./девет хиляди четиристотин и петдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300.

Цена на тръжната документация189,00лв./сто осемдесет и девет лева/, без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  15.05.2014г.

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 15.05.2014год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка  на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът  ще  се проведе на  16.05.2014г. от 14.30часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

 

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

scroll back to top