Обява за обема на дървесината която се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост

  • Печат

 

        Във връзка с §5 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созопол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на процедура по възлагане на добив по  реда и условията на чл.38, ал.1 от Наредбата, във връзка с получени в срока до 01 октомври  2013 год., заявления от търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от Закон за горите.

        Община Созопол обявява обема на дървесината която се предлага по реда на чл.38, ал.1  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, както следва:

  •  Обект №1401 /подотдели – 370а, 370в, 370г, 371а, 371б, 374а, 387б, 387г, 387д/ – обща прогнозна стояща маса 5250 м.куб. за сеч, извоз и рампиране

         Посочените по горе количества са посочени на основание на предвидения за маркиране през 2014г. и одобрен от Общински Съвет – гр. Созопол годишен план за ползване през 2014г.

scroll back to top