Открит конкурс с предмет: "Извършване на дейността сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина от общински горски територии на Община Созопол - обект №1302"

  • Печат

 

З А П О В Е Д

 

8-Z-752/17.06.2013г.

         На основание чл чл. 15 ? 24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад Обект №1302 с подотдели – 412г, 434а, б, ж, и, 1414а, б в Общински горски територии на Община Созопол.

 

 

ОТКРИВАМ

 

Процедура за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: «Извършване на дейността сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина от общински горски територии на Община Созопол».

 

  1. 1.Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

     2. Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: «Извършване на дейността сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина от общински горски територии на Община Созопол».

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (заповед_маркиране[1302].doc)Пълният текст на заповедта2934 Kb
scroll back to top