Съобщение за отваряне на оферти по процедура: "Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол”

  • Печат

 

  На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет:  "Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Подземен паркинг „Север” (№1) и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура в УПИ І -1017,кв 87.6, гр.СозополПодобект 2:„Тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура”,  обявена в регистъра на АОП с Решение № ОП-023-00568 от 23.05.2014г  и с обявление  № 00568-2014-007г., ще се извърши на 11.09.2014г. в 11:00часа в сградата на Община Созопол, гр.Созопол, пл.”Хан Крум” № 2.

 

 Председател: инж.Христо Христов

 

Тел.за справка: 0550 25773

 

 

scroll back to top