Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура: „Изграждане на улична мрежа в „Провлака”, включително подпорна стена”

  • Печат

 

  На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти, подадени по обявената открита процедура с предмет:  „Изграждане на улична мрежа в „Провлака”, включително подпорна стена” обявена в регистъра на АОП с Решение № ОП-025-00568 от 23.06.2014 г. и с обявление  № 00568-2014-008 ще се извърши на 20.08.2014г. в 11:00часа в сградата на Община Созопол, гр.Созопол, пл.”Хан Крум” № 2.

 

 Председател: инж.Христо Христов

  

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top