Разяснения по процедура: Избор на изпълнител на строителство на обект: „Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол”

  • Печат

 

Разяснения по процедура: Избор на изпълнител на строителство на обект: „Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Подземен паркинг „Север” (№1) и тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура в УПИ І -1017,кв 87.6, гр.СозополПодобект 2: „Тренировъчно игрище със съблекални и прилежаща инфраструктура”

scroll back to top