Разяснения по процедура с предмет: „Общински лесопарк" "Св. Марина", землище на гр. Созопол Първи етап: Амфитеатър, детски площадки, алеи, алейно осветление, места за отдих и почивка, поливна система, ВиК , залесяване”

  • Печат

 

Относно: Запитване, относно документация за участие и изготвяне на оферта по открита процедура с предмет: „Общински лесопарк " Св. Марина", УПИ ХХVІІІ - 35136,35030,36016,м. " Св. Марина ", землище на гр. Созопол

Първи етап : Амфитеатър, детски площадки, алеи, алейно осветление, места за отдих и почивка,поливна система, ВиК , залесяване”

             На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и във връзка с постъпило до възложителя по горепосочената обществена поръчка запитване, Ви изпращаме следните допълнителни разяснения:

Въпрос 1: Необходимо ли е да се представят анализни цени към Количествено-стойностната сметка?

Отговор 1: Да, необходимо е да се представят анализни цени към Количествено-стойностната сметка.

Въпрос 2: Количествено-стойностната сметка е озаглавена: „Разходи за дълготрайни активи….”.Моля да поясните какво се има предвид и ако е техническа грешка да се коригира.

Отговор 2: Да, допусната е техническа грешка. Цитираният текст е неотносим към Количествено-стойностната сметка. Същият да отпадне от полето при попълването на КСС.

Въпрос 3: В указанията за участие в обществената поръчка в раздел IIт.2.1.3Финансово-икономически изисквания е цитирано: „Под СМР на сходни/подобни обекти да се разбира изпълнение на СМР на сгради и съоръжения за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради.”

В същия Раздел-т.2.1.4.-Технически изисквания е посочено, че За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане и/или реконструкция и/или обновяване на паркове, градини, детски площадки и прилежащи зелени площи към обществени и жилищни сгради”.

В посочените точки съществува явно противоречие.

Моля да уточните кое изискване да се приеме за меродавно?

Отговор 3: Допусната е техническа грешка. При подготовка на офертата участниците следва да се съобразят с изискването в Раздел, т.2.1.4.”Технически изисквания”, а именно: За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на строително-монтажни работи свързани с изграждане и/или реконструкция и/или обновяване на паркове, градини, детски площадки и прилежащи зелени площи към обществени и жилищни сгради”.

               Настоящото допълнително писмено разяснение е изпратено и до останалите юридически лица, закупили тръжно документация по горепосочената процедура и посочили адреси за коресподенция..

 КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:………

                                                           /П. РЕЙЗИ/

scroll back to top