Съобщение за класиране по обществена поръчка с предмет „Реконструкция, модернизация, ремонт и саниране на ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ и прилежащо дворно пространство“ Община Созопол

  • Печат

 

          На основание чл.73 ал.3 от  Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – ОБЩИНА СОЗОПОЛ, Ви уведомява за издадено Р Е Ш Е Н И Е № ОП-008-00568/ 18.02.2014г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка на основание чл.73 ал.1  от ЗОП и мотиви отразени в протоколи №1 /03.02.2014г., №2/06.02.2014г,  №3/17.02.2014г.от дейността на комисия, назначена със назначена със Заповед № 8-Z -1600 от дата 11.12.2013г на Кмета на община Созопол за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция, модернизация, ремонт и саниране на ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ и прилежащо дворно пространство“ Община Созопол обявена с Решение № ОП-082-00568 от 27.12.2013 г.  на Кмета на Община Созопол, както следва:

1. Класирането на участниците в процедурата:

І-во място: Участник  “ТЕХНО ЕНЕРДЖИ” ООД - с крайна оценка  97,05 точки

ІІ-ро място:  Участник “АВС – ИНЖЕНЕРИНГ - Н” ЕООД –  с крайна оценка 79,78 точки

2. Определен за изпълнител на обществена поръчка с наименование „Реконструкция, модернизация, ремонт и саниране на ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ и прилежащо дворно пространство, обявена Решение  № ОП-082-00568 от 27.12.2013 г.  на Кмета на Община Созопол е участникът, класиран напърво място, а именно: “ТЕХНО ЕНЕРДЖИ” ООД

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

Тел.за връзка: 0550/ 25773

scroll back to top