Съобщение за класиране по процедура с предмет „Извършване на медиен мониторинг на хартиени и електронни издания“ за целите на Община Созопол”

  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет „Извършване на медиен мониторинг на хартиени и електронни издания“ за целите на Община Созопол” , обявена  с уникален  №  9023645/10.12.2013г. на страница на АОП, Ви съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

  • първо място „БММС” ЕООД с предложение  с вх. № 4-26-00-890/10.12.2013г и получена при оценяване  оценка от 100 точки

 

   Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно „БММС” ЕООД .

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

 

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top