Съобщение за избор на изпълнител по процедура с предмет: Доставка и монтаж на стопански и битов инвентар за оборудване на „Спортен център, Стадион гр.Созопол”

  • Печат

 

           На основание чл.73 ал.3 от  Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – ОБЩИНА СОЗОПОЛ, обявява  класиране и избран изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на стопански и битов инвентар   за оборудване на „Спортен център, Стадион гр.Созопол” , обявена с Решение № ОП-052-00568 от 27.09.2013 г. на Кмета на Община Созопол и  протоколи на Комисията назначена със Заповед № 8-Z-1390/07.11.2013г. на Кмета на ОбщинаСозопол, потвърдено с Решение № ОП-071-00568/25.11.2013г.на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  както следва:

  • ЕТ„Школснаб 2001- Антоанета Христова със седалище и адрес на управление: гр.София,кв.Гео Милев, ул.”105” №3, представлявано от Антоанета Христова - управител, подал предложение с вх. № 7-70-00-33/05.11.2013 год. е класиран на първо място и е ОБЯВЕН за изпълнител ;
  • Кооперация „Панда” със седалище и адрес на управление: гр.София,бул.”Цариградско шосе” №139, представлявано от Елка Каменова-Цанкова - председател, подал предложение с вх. № 7-39-00-8/06.11.2013 год.  Е класиран на ВТОРО МЯСТО;

           

 

           Тел.за справка: 0550 25773

 

scroll back to top