Съобщение за класиране по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ и вътрешни правила за работа на Община Созопол и за провеждане на обучения на общинските служители”

  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет:

Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ и вътрешни правила за работа на Община Созопол и за провеждане на обучения на общинските служители”, с уникален код 9020718  Ви съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

1 място: „ПроАктив Тийм” ЕООД - с предложение  с вх. №7-26-00-395/15.10.13 г. и получена при оценяванекомплексна оценка от 89,19 точки

2 място: Обединение „Стратегма-ППМ” -с предложение  с вх. №7-26-00-394/15.10.13 г. и получена при оценяване комплексна оценка от 75,67 точки

 

Участници недопуснати до оценка и класиране:

1. „Прайм Консултинг” ООД

       

 Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно: „ПроАктив Тийм” ЕООД

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

 

Тел.за справка: 0550 25773

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (rezultat  klasirane.doc)Съобщението143 Kb
scroll back to top