Съобщение за класиране по процедура с предмет „Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и публичност“ по проект „По-ефективна администрация в Община Созопол”

  • Печат

 

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и публичност “ по проект „По-ефективна администрация в Община СозополВи съобщаваме, че е извършено класиране както следва:

    Първо място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД

    Второ място: ЕТ „Мариана Колева – Хеликон”

    Трето място: „Издателство Стандарт” ЕАД

    Четвърто място: „КОМАРТ” ЕООД

Участници недопуснати до оценка и класиране:

-          „Нико 96“ ЕООД.

 Като е избран за изпълнител участника с най-висок брой точки, а именно „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД.

      Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top