Съобщение за избран изпълнител по процедура с предмет: „Основен ремонт и възстановяване на търговски обект “Вятърна мелница”

  • Печат

      Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет: Основен ремонт и възстановяване на търговски обект  “Вятърна мелница ,със запазване предназначението –магазин промишлени стоки(сувенири), с адрес на обекта : ул. „Черно Море” , град Созопол, в поземлен имот с идентификатор 67800.504.343, град Созопол"  Ви съобщаваме, че е извършено класиране и избран изпълнителкакто следва:

     на първо място: “Т.Н.Н.-97” ЕООД, гр. Пловдив – предложението е подадено и регистрирано  в 15:57 часа на 08.04.2013г и с вх. № 3-26-00-156   и получено при оценяване общ брой 100 точки.

    Като е избран за изпълнител участникът “Т.Н.Н.-97” ЕООД, гр. Пловдив.

   Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от  настоящето уведомление  за сключване на договора.

    Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

 

Тел.за справка: 0550 25773

scroll back to top