„Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с. Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“

  • Печат

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  

Източник на финансиране

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Мярка

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Наименование на проекта

„Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с. Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“

Кратко описание

Изпълнените дейности по проекта са: проектирано е мостово съоръжение над река Факийска и са извършени строително-ремонтни дейности в това число  възстановяване на пътната настилка по около 60 м. преди и след моста; подмяна на 42 м. от парапета на моста при обща дължина на парапета 152 м и почистване на речното корито от наноси. Съпътстващи дейности са авторски и строителен надзор, публичност и информираност на проекта.

Мостовото съоръжение е добре укрепено, речното корито е почистено от наноси и по този начин са предотвратени бъдещи аварии вследствие на обилните валежи.

Проектът е структуриран и изпълняван в четири последователни фази:

Фаза 1: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и услуги;

Фаза 2: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи и дейности по супервизия на строителството;

Фаза 3: Дейности за публичност и визуализация на проекта;

Фаза 4: Въвеждане в експлоатация на обекта;

Обща стойност на проекта

159 218,17 лв.

Период на изпълнение

Срок от една година

scroll back to top