С грижа към детето

  • Печат

 

oprr

 

Източник на финансиране

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г

Мярка

 

Наименование на проекта

С грижа към детето

Кратко описание

Изграден е център за настаняване от семеен тип за 14 деца и младежи със специфични потребности и предлага нов вид резидентна услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителски грижи, за които към момента на настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване. В центъра е създадена среда максимално близка до семейната, при която децата да получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, и пълна адаптация към обществото. Организирането на начина на живот и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на ЦНСТ е 14 деца на възраст от 3 до 18 години. Децата в ЦНСТ ще са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност. 30% от местата на ЦНСТ са предвидени за деца с инвалидни колички.

Обща стойност на проекта

 

771 168,76 лева

 

 

 

 

scroll back to top