План за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020 г.

  • Печат

 

Планът за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020г. е разработен в съотвествие с чл.11, ал. от ЗЕЕ и в изпълнение на ангажиментите, поети от Общината с присъединяване към Инициативата Споразумение на Кметовете.

Споразумението на кметовете е основно европейско движение, включващо присъединяване на местни и регионални власти, които доброволно поемат ангажимент за повишаване енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на своите територии. С подписване на Споразумението, те поставят цели за достигнане и надхвърляне целите на Европейския съюз за намаляване на CO2 с повече от 20% до 2020г.

Подписване на Споразумението, разработването и изпълнението на План за устойчиво енергийно развитие носи на общините множество ползи, не само в областта на опазването на околната среда и климата, но и в икономически и социален аспект. Потенциалните ползи включват:

· Подпомагане на световната борба срещу ускорените от човешката дейност климатични изменения

· Демонстриране на поетия ангажимент по отношение опазване на околната среда и ефективното управление на ресурсите

· Намаляване на енергопотреблението и сметките за електричество

· Подобряване на местната енергийна сигурност

· Подобряване качеството на живот на гражданите

· Осигуряване на стабилна среда за бизнеса

· Създаване на нови работни места

· Подобряване репутацията на общината

· По-добри възможности за финансиране

· Възможности за работа в мрежа и обмен на опит с други подписали Споразумението общини

Планът е отворен за нови дейности или промени на заложените в него дейности, които могат да се наложат в процеса на неговото практическо изпълнение и контрол.  
scroll back to top