Издаване на Разрешително за сеч .

  • Печат

Дейност : Земеделие .
Регулаторен режим : Разрешителен .
Правно основание : чл.32 от ЗОСИ .
Извършване на услугата : Дирекция „ИДМДТ” .
Необходими документи :
•    Протокол за въвод във владение .
•    Решение за възстановяване на собственост .
•    Скица на имота / 6 месеца е актуална / .
•    Удостоверение за наследници .
•    Пълномощно от наследниците .
•    Заявление .
Срок за изпълнение : 30 дни .
Срок на действие на документите : 1 месеца .
Такса за услугата :
•    Заявление по образец – 5 лв.
•    Разрешително – 5 лв.
•    Удостоверение за превоз – 2 лв.
•    За маркиране в право състояние на куб.м. – 0,40 лв.
•    За маркиране в легнало състояние  на куб. м. – 0,40 лв.
•    Такса на куб.м. – 1,40 лв.

scroll back to top