Уведомление за инвестиционно предложение за животновъдно стопанство

  • Печат

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


      Във връзка с изискванията на чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) информираме заинтересованите лица за инвестиционно предложение за "Животновъдно стопанство" състоящо се от :

  • ОБЕКТ №1 „Животновъдна ферма за отглеждане на 480 овце и кози - реконструкция и модернизация на съществуващ овчарник в имот №000554 землище с. Зидарово, Община Созопол"
  • ОБЕКТ №2 ..Животновъдна ферма за отглеждане на 28 крави" в имот №000556. землище с. Зидарово. Община Созопол” с възложител „ДНС ФАРМИНГ” ООД.

      Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е на разположение на заинтересованите  лица  за изразяване на становища в Дирекция „Устройство на територията, кадастър , инвестиционна политика  и екология” –Община Созопол.

      Лице за контакти : инж.Мадлен Вълчева” – Началник отдел „Инвестиционна политика и екология „ стая № 27


Дата : 20.05.2013год.   

scroll back to top