Публичен Регистър 2018

  • Печат

 Публичен регистър за разпоредителните сделки 

План за действие за общинските концесии


 


 


 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018 г.

 


 

Описаните в списъците имоти са предоставени с Решение на Общински Съвет Созопол за изготвяне на план за обезщетение, съгласно изискванията на чл.10б от ЗСПЗЗ, и за същите няма да бъдат провеждани процедури по отдаване под наем, концесия или разпореждане, предвид:
РЕШЕНИЕ:
№ 734 /05.05.2017г.
Общински съвет – Созопол на основание чл.10б, ал.2,т.1 във връзка с чл.19а, ал.4 от ЗСПЗЗ и процедура по реда на чл.19 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да бъдат предоставени имотите описани в Приложения №1, 2 и 3 за нуждите на обезщетението.

 


 

На основание Решение № 1093 от 23.03.2018г. от  на Общински съвет Созопол е допълнена „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.“

Списък на имотите, с които се допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.“

scroll back to top