Бюджетен календар на Община Созопол за 2013 г.

  • Печат

  

Б Ю Д Ж Е Т Е Н    К А Л Е Н Д А Р
/ ПЛАН – ГРАФИК /
ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

scroll back to top