Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и публичност по Проект: „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”

  • Печат

 

 

Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и публичност по Проект:

Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”-

Информиране и публичност за конференции 

scroll back to top