Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от І-ви до 12-ти клас през учебната 2014/2015 година по маршрути на територията на община Созопол, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

  • Печат

 

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А

 

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет:„ „Извършване на специализиран превоз  на ученици от І-ви до 12-ти клас  през учебната 2014/2015 година по маршрути на територията на община Созопол, съгласно утвърдени маршрутни разписания”.

scroll back to top