Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на спортно (мини футболно) игрище на изкуствена трева с.Росен,” в УПИ I, кв.43 по плана на с. Росен, Община Созопол"

  • Печат

 

1. Процедура – публична покана, за избор на изпълнител за извършване на проектиране и СМР  по изграждане ново спортно съоръжение-игрище, общинска собственост  съгласно техническото задание за проектиране и изграждане

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки и съобразно прогнозна стойност ;

3. Дейности при изпълнение на настоящата процедура: дейности по проектиране и СМР – предвижда се  изграждането на спортната площадка е с размери и местоположение както следва:Спортна площадка- спортно игрище за мини футбол с размери – 37 / 60 м в  УПИ I, кв.43 по плана на с.Росен” .

ПРОЕКТИРАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

  • Архитектура
  • Конструкции
  • Вертикална планировка и трасировъчни чертежи и ограда
  • Електро(с предварителен договор или удостоверение за свързаност от експлоатационното дружество)
  • Пожарна безопасност
  • ПБЗ
  • Геодезия
  • ВиК -дренаж и отводняване
.....................................................

scroll back to top