Заповед за почистване на агитационните материали от местните избори

  • Печат

ЗАПОВЕД

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 186, ал. 3 и чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс и приключилата кампания по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и приключилият втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори на 27 октомври 2019 г. и приключилият втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

2. Задължавам кметовете и кметските наместници по населените места да предприемат съответните действия по контрол за премахване на агитационните материали на територията на съответното населено място и при неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от ИК да съставят Актове за установяване на нарушението на лицето, представляващо партията или коалицията.

3. За територията на гр. Созопол задължението по т. 2 от настоящата заповед да се изпълни от оправомощените за това лица.

Настоящата заповед да се оповести публично чрез публикуване на официалната интернет страница на община Созопол, да се постави на информационните табла на общината и да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници.

При неизпълнение на заповедта отговорните лица ще бъдат санкционирани съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ на полицията – гр. Созопол и на Председателя на ОИК Созопол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Созопол.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на община Созопол

Изготвил:

Веселина Спасова

Секретар на община Созопол

scroll back to top