СЪОБЩЕНИЕ

  • Печат

Община Созопол започва кампания за издаване на карти за безплатно паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания на основание чл.99 от Закона по пътищата.

За целта е необходимо правоимащите граждани на община Созопол да подадат заявление във фронт офиса в сградата на общината.

Необходимите документи са : копие от Решение на ТЕЛК(НЕЛК ) за освидетелстване на трайно намалена работоспособност, копие от лична карта, а за децата-копие от удостоверение за раждане и копие на лична карта на родител, актуална цветна снимка и копие от нотариално заверено пълномощно и копие на лична карта на упълномощеното лице,в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

scroll back to top