Новият бюджет на община Созопол е 23 900 000 лв.

  • Печат

. Основни приоритети- социална политика и европроекти

Общинските съветници приеха Бюджет 2013.Новият бюджет е в размер 23 900 000 лв., което е с 6,22% по- висок от миналогодишния бюджет като увеличението е 1 400 000 лв. Собствените приходи в новия бюджет са в размер на 18 672 047 лв., като заложеното увеличение е 1 353 739 лв. в сравнение с миналата година. Дейностите, от които ще постъпят средствата в общинския бюджет са имушествени и други данъци в размер на 5 960 000 лв., като тук увеличението е с 20 000 лева.От продажба на стоки и услуги, от наеми на общинско имущество, сеч на гори и др. планираните постъпления са в размер на 2 млн. лева. От общински такси се очакват приходи в размер на 4 943 047 лв. Другите приходи идват от глоби,санкции и наказателни лихви,приходи от концесии.В бюджета са заложени и приходи от продажба на общинска собственост в размер на 6 150 000 лв.Субсидията от държавния бюджет е 3 716 189 лв.На базата на приходната част е изработена и разходната част на общинския бюджет в размер на 23 900 000 лв, като в т.ч. проекта за бюджет на град Созопол-собствен е 19 224 412 лв.

С новия бюджет общинска администрация ще осигури средства за основните приоритети сред които социалната политика  и пречиствателната станция, чието изграждане ще продължи и през следващите години. Средствата, които са планирани в системата на образованието за 2013 г. са 3 172 616 лв., което е 14,49 % от всички разходи на общината.От тях за заплати, осигурителни втоски, издръжка и капиталови разходи са планирани 1 028 064 лв.

В новия бюджет са предвидени средства за спортни обекти и за спортните клубове в общината. Капиталовата програма на общината е над 7 млн. лв., като за преходни и нови обекти са планирани 4 792 129 лв. Обектите, които ще се изграждат през 2013 година са технологичен път до Регионалното депо, улично осветление на „Буджака”,разширение на паркинг „Север” и изграждане на покрит паркинг”Юг”, изграждане на велосипесни и пешеходни алеи,детска и спортна площадка в парк „Св. Марина”. Сред обектите от Капиталовата програма са и строителството на входна помпа на ПСОВ Созопол- напорен тръбопровод ,дълбокоморско заустване и строителство на канално- помпена станция,напорни тръбопроводи и колектори.В бюджета са предвидени и 200 000 лв. за консервация на археологическия обект на нос Скамни.

По време на обсъждането на проекта за бюджет общинските съветници поставиха въпроса за бъдещето на най- големия археологически обект в Созопол, който е в центъра на града. Предвид политическата ситуация и неяснотите по отношение на нов кабинет, кметът Панайот Рейзи изрази опасения ,че очакваните близо 3 млн. лева по програма „Виа Понтика”може и да не бъдат предоставени.” При това положение няма да можем да осъществим проекта за музей в първоначалния му вид”- заяви Панайот Рейзи. Ако това се случи средствата от общинския бюджет за нос Скамни ще бъдат пренасочени към археологическия комплекс в центъра на Созопол,за да се приключи с консервацията до началото на туристическия сезон.

Общински съветници повдигнаха въпроса за повишаване таксите на гражданите.Кметът категорично заяви ,че няма намерение да увеличава таксите за гражданите.

scroll back to top