Созопол повишава качеството на туристическите си продукти

  • Печат

Община Созопол започна реализацията на проект „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010, към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Проекта е на стойност 1 040 786 лв., като финансирането по програмата е 969 882,73 лв., в това число национално участие – 145 482,41 лв. и от  ЕС-824 400,32 лв. Финансовият принос на община Созопол е 70 903,27 лв.

Проектът бе представен от неговия ръководител арх. д-р Румен Александров в присъствието на общински съветници, кметове, представители на созополските музей и граждани.” Реализацията на този проект идва навреме, защото Созопол за изминалата година се нареди сред трите най- известни туристически дестинации в световен мащаб”- заяви главният архитект на община Созопол и допълни ,че това е начинът градът да отговори на повишените изисквания и очаквания на многобройните туристи, които го посещават. „Това не е просто поредния проект, който община Созопол печели и реализира, това е проект, който ще направи общината модерна туристическа дестинация- заяви в приветственото си слово зам. кметът Катя Стоянова, която допълни ,че благодарение на този проект ще бъде изграден модерен туристически продукт извън Созопол, а именно в град Черноморец.

Водеща атракция в проектното предложение са три обекта, които са на територията на Стария град. Старият Созопол е със статут на групова недвижима културна ценност- обявен  за архитектурен и исторически резерват с постановление на Министерски съвет от 1974 г. Включени са следните обекти на интервенция – обект 1 - „Античен и християнски комплекс”, трети етап – туристически информационен  център и рампа за инвалиди. Обект 2 - Експониране и организация на достъпа до археологическите разкопки на Християнски храм в приземието на многофункционалната административна сграда на  Общинския съвет. Строително-монтажните работи ще способстват за организация на достъпа на посетители в приземното помещение, в което е ситуирана историческата находка. Ще бъде изграден защитен, предпазен стъклен купол и ще бъдат реализирани други реставрационни и консервационни дейности. Обект 3 - Ремонт на Археологическия музей в град Созопол - подобряване на топлинните характеристики на сградата, намаляване на влажността, подобряване на осветеността на помещенията и на подземните хранилища на музея, доставяне на нови витрини за експонатите, осигуряване достъп за хора с увреждания до всички нива на музея. Тези дейности ще спомогнат за по-качественото съхранение на културните паметници, ще разширят възможностите за тяхното експониране и ще повишат комфорта на посетителите на музея. Обект 4 - Строителство на нови експозиционни зали на Созополския Археологически музей ситуирани в град Черноморец (Културно-анимационен център „Свети Никола”). На отреденото петно от 1800 кв.метра ще се построят 2 броя експозиционни зали и сервизни помещения с обща застроена площ 450 кв.метра. Експозиционните зали ще бъдат обзаведени и оборудвани, а в едната от залите ще се оборудва анимационен център за мултимедийно представяне на културните и природните атракции на община Созопол.


Общата цел на проекта у подобряване на качеството на живот и работно среда с по- добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионално конкурентноспособност и устойчиво развитие. С реализирането на проекта „ Интеграция на културно- историческите ценности и дивесификация на туристическите продукти на територията на община Созопол” ще се повиши значително икономическата активност и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги чрез утвърждаване на иновативни мултиплицируеми нови форми за алтернативен туризъм и развиване на качествено широкообхватна и териториално диверсифицирана туристическа анимация и цифрова интерпретация. Целевите групи, към които са ориентирани продуктите и резултатите от проект са туристите, отседнали в курортните зони на община Созопол. Краен бенефициент е местната общност и  особено преобладаващата част от местното население, които работят в туристическия сектор.

Строително- монтажните работи в Созопол вече започнаха. В четвъртък  от 11.00 ч. ще бъде направена официално първа копка на  Културно- анимационния център „Свети Никола” в Черноморец.

scroll back to top