Община Созопол кандидатства със социален проект

  • Печат

 

 

Община Созопол подаде проектно предложение “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Созопол” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектът създава условия за социална интеграция на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора на територията на Община Созопол като им предоставя почасови услуги в дома.

За тази цел се създава Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж -Созопол. Проектните дейности са насочени към подбор и обучение на персонала на Звеното, подбор на ползватели на услугите и предоставяне на три типа почасови услуги в дома – за лична помощ, за комунално-битови дейности и за социално включване. Предвижда се широка информационна кампания за популяризиране на проекта.

Специфичните цели на проекта са свързани със осигуряване на заетост и обучение на безработни лица, наети за персонал на Звеното за услуги в домашна среда; осигуряване на приемственост в обслужването на лицата от община Созопол, ползвали до момента услугите “Личен асистент”, “Социален систент” и “Домашен помощник”.

Общата стойност на проекта е 247 794, 58 лева. Продължителността на проекта е 15 месеца.

scroll back to top