Обявление по чл.128, ал.2 от ЗУТ за ПУП-ПУР от ОТ 715 до ОТ 172 в м-ст Буджака

  • Печат

 

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 100 от 04 декември 2018г., е публикувано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за изработен проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от О.Т. 715 до О.Т.172“, изработена с цел свързване на ул.“Иван Венедиков“, в м. “Буджака“ с ул.“Републиканска“, от действащата улична регулация на кв.28, по плана на гр.Созопол. Новопроектираното трасе на уличната регулация е в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори по КК на гр.Созопол 67800.5.724, 67800.5.728 и 67800.5.770, землище гр.Созопол.

Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  

scroll back to top