Обявление по чл.128, ал.2 от ЗУТ, за обект: „Изграждане на колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол

  • Печат

 

               Община Созопол / ЕКАТТЕ – 67800/, област Бургас, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 96 от 20 ноември 2018г., е публикувано обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ, за изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на колектор „Смокиня“ до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.45.28, 67800.53.45 и 67800.54.145, землище гр.Созопол.

           Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  

scroll back to top