НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за отдаване под наем на обект с идентификатор 67800.503.573.7.14

Обява за отдаване под наем на обект с идентификатор 67800.503.573.7.14

 

О Б Я В А

На основание чл.58 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №192 от 30.06.2020 г., съгл. решение по т.4 от Протокол №5/08.08.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г. на Кмета на Община Созопол/. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -четиринадесет/ по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 28,76 кв.м./двадесет и осем цяло и седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части -4,18%/четири цяло и осемнадесет процента/ идеални части от сградата, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 14 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.13, под обекта – няма, над обекта – няма.

Начална тръжна месечна наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 455,00 лв./четиристотин петдесет и пет лева/

Стъпка за наддаване 22,75лв./двадесет и два лева и седемдесет и пет стотинки /- 5% от началната тръжна цена.

Размер на депозита за участие в процедурата – 45,50лв./четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02..

Цена на тръжната документация20,00 лв./двадесет лева/ без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 16.09.2020г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 16.09.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 17.09.2020г. от 15:15 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031