НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА за отдаване под наем на обект с идентификатор 40124.501.768.1.1

ОБЯВА за отдаване под наем на обект с идентификатор 40124.501.768.1.1

О Б Я В А

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с изпълнение на  Решение на Общински съвет Созопол 214 от Протокол №10/29.07.2020г., съгл. решение по т.3 от Протокол №5/08.08.2020г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със  Заповед № 8-Z-265/18.02.2020г., ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот –общинска частна собственост, представляващ 254/359 кв.м ид.ч./двеста петдесет и четири квадратни метра идеални части / от самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1 / ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район-петстотин и едно,поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем, сграда-едно, самостоятелен обект-едно / , целия с площ от 359 кв.м. / триста петдесет и девет квадратни метра /, с предназначение на самостоятелния обект „За търговска дейност“, брой нива на обекта 1 /едно/ . Находящ се в област Бургас , община Созопол, с.Крушевец, ул. “П.К.Яворов“ ет.1, находящ се в сграда с идентификатор 40124.501.768.1 , построена в поземлен имот с идентификатор 40124.501.768 / ЕКАТТЕ –четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район-петстотин и едно,поземлен имот- седемстотин шестдесет и осем/, идентичен с УПИ XII-“За магазин, ресторант и кино“ в кв.25 по плана на с.Крушевец при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта – няма, над обекта – 40124.501.768.1.2

1.Начална конкурсна месечна наемна цена съгласно оценка №2020EO014/26.06.2020г на независим лицензиран оценител в размер на 235,00/двеста тридесет и пет лева/ без ДДС

2. Размер на депозита за участие в процедурата23,50 /двадесет и три лева и петдесет стотинки/

3.Цена на тръжната документация20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.

4.Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години

5.Начин на плащане –  предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.

Изисквания към кандидатите: физически, юридически лица - да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 16.09.2020г.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 16.09.2020год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 17.09.2020г. от 15.00ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател  внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ

кмет на община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031