НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПРОЕКТО-У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ”

ПРОЕКТО-У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ”

  • ПДФ
  • Печат

 

ПРОЕКТО-У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ”, наричано по-нататък за краткост СДРУЖЕНИЕТО или „МИРГ „СОЗОПОЛ.

(2) „МИРГ „СОЗОПОЛ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) „МИРГ „СОЗОПОЛ е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на населените места в община Созопол, създадена като публично-частно партньорство.

(4) Вътрешнотруктурните отношения, функционирането, целите и предмета на дейност на „МИРГ „СОЗОПОЛ се подчиняват на разпоредбите на ЗЮЛНЦ, специфичните изисквания към Местните инициативни рибарски групи за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следващата програма на ЕС за развитие на сектор „Рибарство“ в периода 2021-2029 г., общото българско законодателство, този Устав, решенията на общото събрание и местната стратегия за развитие.

(5) СДРУЖЕНИЕТО е неполитическа организация и е независимо от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

(6) СДРУЖЕНИЕТО представлява публично – частно партньорство с участие на населените места от територията на действие на МИРГ, съгласно решенията на общинския съвет.

(7) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи или извършващи дейността си в сектор „Рибарство” и в други социално-икономически сектори.

(8) СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява дейността си под наименованието „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ” или съкратено „Мирг СОЗОПОЛ”, което може допълнително да се изписва на английски език по следния начин:Fisheries Local Action GroupSOZOPOL или съкратено FLAG SOZOPOL.

(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

(3) СДРУЖЕНИЕТО притежава собствена банкова сметка, печат и емблема (лого).

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е ...................................................................

IV. ЦЕЛИ

Чл. 4 Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Изпълнение на предложената от СДРУЖЕНИЕТО и одобрена от бъдещия управляващ орган на новата програма за развитие на сектор „Рибарство“ в периода 2021-2029 г. Стратегия за развитие на рибарската общност, наричана за краткост Стратегията, на територията на по община Созопол;

2. Повишаване качеството на живот и насърчаване на икономическия растеж на територията на населените места в община Созопол;

3. Поддържане на икономически и социален просперитет и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури;

4. Социално, културно и икономическо развитие на територията на населените места в Община Созопол в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности;

5. Опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво;

6. Изграждане на местен капацитет, повишаване на обществената активност и стимулиране предприемчивостта на територията на община Созопол, за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.

7. Създаване на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), както и всички други организации и/или институции, имащи сходни цели и идеи за сътрудничество и изпълнението на съвместни проекти.

8. Поддържане на заетостта на територията на община Созопол и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране в община Созопол, с цел преодоляване на социално- икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство;

9. Въвеждане на нови методи и ресурси за развитие на рибарската област, внедряване на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения;

10. Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури;

11. Развитието на женски, младежки, екологични, спортни и други инициативи, прояви и дейности;

12. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура на територията на рибарската общност;

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига своите цели, са:

1. Разработване и прилагане на интегрирана стратегия за местно развитие;

2. Организиране на многостранни дейности за изграждане на капацитет на местно ниво с умения за планиране и реализация на интегрирани проекти чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации и експертна помощ;

3. Разработване и участие в осъществяването на регионални, национални и международни проекти за развитие на местните ресурси и повишаване на ползите за местните хора и на тяхното европейско самосъзнание;

4. Организиране и провеждане на конференции, семинари, практически обучения, консултации и други, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията на рибарската общност в Община Созопол, прилагана от Мирг СОЗОПОЛ;

5. Подготвяне, издаване и разпространение на печатни материали и администрирането на собствена електронна страница в Интернет;

6. Изграждане на партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за постигане на добри практики и трансфер на иновационни идеи за устойчивото развитие на територията на рибарската общност;

7. Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, подпомагащи и защитаващи интересите на СДРУЖЕНИЕТО и неговите членове.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на дейности по изпълнение на Стратегията за развитие на рибарската област на територията на община Созопол, както и на такива, допринасящи постигането целите на СДРУЖЕНИЕТО в сферата на:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, човешките права, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

2. Добавяне на дейност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;

3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация, ученето през целия живот и създаването на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на знания и услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособността в рибарската общност;

4. Защитата на околната среда, подобряване и използване на екологичните дадености на района за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата.

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е:

1. Организиране на цялостния процес по изпълнение на Стратегията за развитие на рибарската област на територията на община Созопол, съобразено с относимото общо европейско и българско законодателство и процедурите и правилата залегнали в самата Стратегия;

2. Осъществяване на обществено - полезна дейност, основана на публично-частно партньорство;

3. Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциални кандидати от територията на община Созопол, по изпълнение на Стратегията;

4. Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти към Стратегията съгласно процедурите, залегнали в нея;

5. Осъществяване на техническото обработване (приемане, регистриране, проверка за техническа съвместимост) на постъпилите заявления за кандидатстване;

6. Организиране и провеждане извършването на техническа, административна и експертна оценка на постъпилите заявления, съгласно изискванията на Стратегията;

7. Информиране на всички заинтересовани страни, както и контролните и управляващи органи за дейността на Сдружението;

8. Подпомагане цялостното осъществяване на одобрените проекти, извършване на оценка на административното съответствие и техническата и финансова оценка на качеството на проектните предложения, включително отчитането и мониторинг;

9. Разработване и управление на проекти за решаване на местни проблеми, чрез привличане на средства за реализирането им от национални и европейски програми и донори на трети страни;

10. Обучение и повишаване професионалната квалификация на членовете на СДРУЖЕНИЕТО;

11. Организиране и осъществяване на дейности за изграждане на капацитет на местно ниво чрез обучения, консултации и експертна помощ;

12. Разработване и осъществяване на национални и международни проекти, свързани със защитата и опазване на околната среда и с устойчивото развитие на региона;

13. Създаване на партньорски отношения с национални и чуждестранни публични и частни структури;

14. Участие в дейности на мрежа от сродни структури;

15. Участие в други сдружения с нестопанска цел - федерации, асоциации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;

13. Подготвяне и разпространение на печатни материали, свързани с изпълнението на СРРО, опазването на околната среда и устойчивото развитие на територията на община Созопол;

16. Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейностите по Стратегията;

17. Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие;

(2) Мирг СОЗОПОЛ може да развива и всякакви други разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на заложените цели като:

1. Разработване, реализиране и координиране на проекти за териториално, регионално и трансгранично сътрудничество с доказани ползи за местните общности.

2. Проучване, анализиране и прогнозиране на социално-икономическото развитие.

3. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на територията.

4. Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, консултации и обучения за повишаване на информираността на местните общности, фирми, институции и организации.

5. Мобилизиране участието на местните власти, бизнеса и социално-икономическите партньори в инициативи за популяризиране на региона и привличане на инвеститори.

6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми.

Всякаква незабранена от закона нестопанска дейност, свързана с целите на СДРУЖЕНИЕТО, както и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и приходите, от която се използват само за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО.

VIII. СРОК

Чл. 8 СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок.

IX. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9 (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица или юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО, приемат и са съгласни с настоящия Устав.

(2) Членове могат да бъдат:

- Физически лица, еднолични търговци или юридически лица,

- Сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,

- Общини и публични организации от територията на МИРГ, които:

а/Имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИРГ, когато са физически лица или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИРГ, когато са юридически лица, а ако са клонове на юридически лица, да са регистрирани на територията на действие на МИРГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за членство;

б/ Не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;

в/ Нямат изискуеми публични задължения към държавата;

г/ Нямат ликвидни и изискуеми задължения към ДФЗ – РА и/или УО на програмата, включен в стратегията;

д/ Не са в производство по ликвидация (с изключение на едноличните търговци (ЕТ);

е/ Не са в нарушение на изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

(4) Не могат да бъдат членове на СДРУЖЕНИЕТО лица, които:

- са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;

- имат изискуеми публични задължения към държавата;

- имат изискуеми задължения към УО на ПМДР 2014-2020 г. ДФЗ;

- членовете на управителните органи на юридическите лица са осъждани с влязла в- сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да г. заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;

- са в нарушение на изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси или

- са в производство по ликвидация, (с изключение на едноличните търговци (ЕТ);

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 10 (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - юридически лица предоставят със заявлението и препис от решението на управителния си орган за членство в СДРУЖЕНИЕТО. Представителите на юридическите лица предоставят и документ, доказващ че са упълномощени да действат като законни представители.

(3) Управителният съвет разглежда задължително в едномесечен срок кандидатурата. Приемането на нов член на СДРУЖЕНИЕТО се извършва с решение на Управителния съвет с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове.

(4) Новоприетите членове нямат право на глас във Общото събрание.

(5) Придобиването на право на глас от новоприет член става с нарочно решение на Общото събрание взето с обикновено мнозинство от присъстващите, въз основа на подадена нарочна молба, като придобиването на правото на глас в Общото събрание от новоприетия член не трябва да има за последица, който и да е от: общината, представителите на стопанският сектор или представителите на нестопанският сектор, общо да бъдат представени с повече от 49% от членовете на Общото събрание, съответно представителите на сектор рибарство и аквакултури общо да бъдат представени с по – малко от 51% от членовете на Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 11 Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат следните права:

1. Да участват в работата на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО и да гласуват по направените предложения /за тези с право на глас/;

2. Да отправят предложения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО до Общото събрание;

3. Да избират и да бъде избирани в ръководните и контролни органи на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО;

5. Да бъдат информирани за неговата дейност;

6. Да ползват имуществото на СДРУЖЕНИЕТО само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

7. Да се ползват от резултатите в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12 Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни:

1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО;

2. Да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяване на целите му;

3. Да работят за утвърждаване авторитета на СДРУЖЕНИЕТО, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и уронват неговия престиж;

4. Да внасят в срок предвидените в този Устав членски внос и имуществени вноски;

5. Да предоставят информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки;

6. Да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО;

7. Да не разгласяват информация, свързана с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, която би могла да накърни интересите му.

Чл. 13 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14 Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване до Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнение на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15 За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 16 Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, респективно прекратяване на юридическото лице, член на СДРУЖЕНИЕТО;

3. С изключването;

4. С прекратяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

5. При отпадане поради невнасяне на членски внос, установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО /неучастие в повече от три редовни Общи Събрания/.

Чл. 17 Всеки член, с изключение на Общината, може да напусне доброволно СДРУЖЕНИЕТО, след подаване на писмено заявление до УС, най-малко един месец предварително и след уреждане на всички финансови взаимоотношения. Община Созопол участва в СДРУЖЕНИЕТО за целия период на прилагане на местната стратегия за развитие. Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред.

Чл. 18 (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

1. Наруши задълженията си по чл. 12.

2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12, Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на които прави предложение за изключване.

Чл. 19 (1) Отпадането се счита настъпило с решение на Общото събрание, когато член на СДРУЖЕНИЕТО:

1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок.

2. не е внесъл годишната си вноска в предвидения срок.

3. е преустановил участието си в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като не е присъствал на 3 (три) последователни заседания на Общото събрание.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на СДРУЖЕНИЕТО, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Напусналият или изключен член на СДРУЖЕНИЕТО, не може да има претенции към СДРУЖЕНИЕТО е то не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

X. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20 (1) Органи на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Общо събрание / ОС / - върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО;

2. Управителен съвет / УС / - управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО;

3. Председател на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Изпълнителен директор.

(2) СДРУЖЕНИЕТО може да създава и други временни и постоянни структури съобразно интересите и потребностите си и за постигане на своите цели.

XI. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21 (1) Общото събрание е колективен върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО с право на глас. Учредителите на сдружението са членове на Общото събрание с право на глас. Юридическите лица – членове на СДРУЖЕНИЕТО, се представляват в Общото събрание от своите законни представители или от упълномощени от тях лица. Упълномощаването следва да е писмено и да носи мокър печат на съответното лице.

(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22 ( 1 ) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема правилник за извършване и отчитане на дейността си, декларации и други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

4. Взема решение за създаване на други колективни образования (комисии и др.)

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО съобразно ЗЮЛНЦ и за начина за разпределяне на останалото имущество – движими вещи и недвижими имоти и парични средства след удовлетворяване на кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО;

8. Приема по предложение на УС основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

9. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;

10. Взема решения относно размера на годишния членски внос, както и на други парични или имуществени вноски и определя начина и сроковете за събирането им;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

13. Изготвя и приема организационната структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на СДРУЖЕНИЕТО;

14. Взема решение за изключване на членове по предложение на УС;

15. Взема решения по всички други въпроси, постановени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

(2) С настоящия устав решенията по т. 5, 6 и т. 15 се възлагат на Управителния съвет. Възлагането може да се отмени по решение на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.

СВИКВАНЕ

Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО най-малко веднъж годишно редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Чл. 24 Една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото искане, събранието се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 25 Поканата за свикване на Общо събрание, следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко две седмици преди деня на събранието, както и се изпраща до всички членове на електронен адрес (посочен от всеки член), а при липса на такъв, на адрес, посочен от всеки член или се предава лично срещу разписка.

Чл. 26 Писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание, трябва да са на разположение на адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО и се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете с право на глас. При липса на кворум, провеждането на събранието се отлага за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Общото събрание се председателства от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 28 При гласуване в Общото събрание, всеки член с право на глас, има право на един глас. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО без право на глас имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29 Член на СДРУЖЕНИЕТО няма право на глас при решаване на въпроситнасящи се до:

1. Него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

РЕШЕНИЯ

Чл. 30 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 глас) от присъстващите. Решенията за изменение и допълване на Устава и за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл. 31 (1) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако на Общото събрание присъстват всички членове с право на глас и се вземе допълнително единодушно решение за допълване на предварително обявения ред.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорени пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

(4) Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

XII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33 (1) Управителният съвет се състои от 5 /пет/ члена на СДРУЖЕНИЕТО.

(2) Всички членове на Управителния съвет трябва да имат постоянен адрес или адрес на управление на територията на Община Созопол, както и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

(3) Юридическите лица – членове на Управителния съвет се представляват от своите законни представители или от упълномощените от тях лица за представителство в Сдружението.

(4) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне по своя воля и преди изтичането на мандата му с едномесечно предизвестие, отправено до Управителния съвет.

(4) При системно неучастие на член на Управителния съвет в дейността му или при извършване на действия, противоречащи на закона или Устава или такива, уронващи престижа на СДРУЖЕНИЕТО, същият може да бъде освободен от Общото събрание, свикано на извънредно заседание по реда на този устав.

МАНДАТ

Чл. 34 Управителният съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 35 Управителният съвет:

1. Избира от своя състав Председател на УС;

2. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

3. Приема нови членове на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две Общи събрания, като осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5. Разработва програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

6. Разработва във вътрешните си правила ред за актуализация на СВМОР;

7. Разпорежда се с имуществото и финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на този Устав;

Разработва и внася в Общото събрание проект за бюджет;

Разработва и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

8. Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, включително тази в обществена полза и носи отговорност за това;

Приема правила за работата си;

9. Определя щатния състав на СДРУЖЕНИЕТО, избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на СДРУЖЕНИЕТО, включително и Изпълнителния директор;

10. Взема решения по други въпроси, които са му делегирани с Устава на СДРУЖЕНИЕТО, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;

11. Взема решения за кандидатстване за финансиране с проекти по различни донорски програми на ЕС и други.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 36 (1) Заседанията на Управителният съвет се свикват от Председателя по

негова инициатива, съобразно дейностите по изпълнение на Стратегията.

(2) Заседания на Управителният съвет се свикват и по писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 37 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протокола за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 32 от този Устав.

Чл. 38 Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ

Чл. 39 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите.

КОНТРОЛ

Чл. 40 Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО.

XIII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42 (1) Председателят се избира от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО, от неговия състав с обикновено мнозинство.

(2) Председателят на Управителния съвет:

1. Ръководи оперативно текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО;

2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3. Представлява Мирг СОЗОПОЛ пред трети лица, пред държавните органи, пред другите обществени организации, както и пред международни органи и организации;

4. Сключва национални и международни договори от името на сдруженИето във връзка с изпълнението на неговите цели и задачите;

5. Сключва предварителни споразумения и трудови договори за длъжностите: изпълнителен директор, координатор и технически, както и други договори с персонал и експерти, ангажирани в структурните звена на МИРГ;

6. Изготвя длъжностни характеристики за посочените в предходната алинея длъжности;

7. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;

8. Изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание или Управителния съвет, които не са изключително в тяхната компетентност.

Чл. 43 Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 44 В случай на продължително заболяване или на друга причина, поради която председателят на Управителния съвет не е в състояние да изпълнява задълженията си, функциите му се възлагат на избран от Управителния съвет негов член.

XIV. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 45 Изпълнителният директор се назначава в случай, че СДРУЖЕНИЕТО сключи договор за финансиране и управление на местната стратегия за развитие.

Чл. 46 (1) Изпълнителният директор е дееспособно физическо лице, което:

- не е осъждано и не е било лишавано от право да заема материално отговорна длъжност, включително и не е било член на управителен орган на търговско дружество или сдружение, обявено в несъстоятелност, неплатежоспособност, ликвидация или заличено от регистрите по искане на прокурора;

- има завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- има професионален стаж най-малко 5 години;

- има управленски опит най-малко 2 години;

- има опит в управлението и/или изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори.

(2) Изпълнителният директор не може да е член на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 47 Изпълнителният директор:

1. Отговаря за прилагането на местната стратегия за развитие съгласно правила и процедури, като неговите правомощия се определят с договор за наемане;

2. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. Изготвя и предлага за приемане от УС годишна програма за работа на СДРУЖЕНИЕТО и годишен проекто - бюджет;

4. Организира набирането на средства за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

5. Има право на възнаграждение за дейността си.

XV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 48 Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

XVI. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 49 Източници на средства на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. имуществените вноски на членовете (членски внос);

2. Безвъзмездна финансова помощ по бъдещата програма за развитие на сектор „Рибарство“ за България през периода 2021-2029 г.;

3. дарения от физически и юридически лица;

4. финансиране по програми и проекти;

5. спонсорство и други установени от настоящия Устав и разрешени от действащото законодателство на Република България източници.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл. 50 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от

Общото събрание, което посочва в решението си и срока за внасянето им. Последното се отразява като промяна в Устава на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 51 (1) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО, дължат годишен членски внос в размер на:

- физическите лица – ..................

- сдружения по ЗЮЛНЦ – ....................

- търговци по смисъла на ТЗ – ........................

- Община Созопол – .........................

(2) Встъпителната вноска за членство е ........................

(4) Членският внос се дължи до 30 януари за текущата година. По изключение, за годината на учредяване, членският внос се дължи до 30 януари 2021 година.

Чл. 52 При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл. 53 СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 54 (1) СДРУЖЕНИЕТО може да разходва имуществото си за осъществяване на дейност, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и съгласно ЗЮЛНЦ.

(2) СДРУЖЕНИЕТО не може да разходва безвъзмездно имуществото си.

XVII. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ (ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ)

Чл. 55(1) В срок до 30 януари всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител.

(2) В същия срок Управителния съвет изготвя доклад за дейността на СДРУЖЕНИЕТО със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите, предвидени в чл.46, ал.2 от ЗЮЛНЦ документи.

Чл. 56 (1) Извън случаите на чл. 59 на този Устав, Изпълнителният директор организира контрола и отчитането на разходите по дейностите по Стратегията за развитие.

(2) Отчета следва да съдържа анализ за протичането на дейността по изпълнение на приетата от СДРУЖЕНИЕТО Стратегия за местно развитие.

Чл. 57 Счетоводната отчетност и дейността на СДРУЖЕНИЕТО подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Чл. 58 В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, изборът на Одитор се извършва от Управителния съвет.

Чл. 59. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания Одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разглеждане в Общо събрание.

Чл. 60 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, СДРУЖЕНИЕТО изготвя отчетна информация при спазване на принципите за публичност и прозрачност, достоверност и своевременност.

XVIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 61 Общото събрание и Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

XIX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 62 СДРУЖЕНИЕТО не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 63 СДРУЖЕНИЕТО не може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

XX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 64 СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

1. По решение на Oбщото събрание;

2. В случаите на чл.13, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

XXI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 65 (1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал.4 и чл. 14, ал.3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на СДРУЖЕНИЕТО. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 66 Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел на територията на общината, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка на СДРУЖЕНИЕТО цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на Община Созопол.

XXII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Този Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „СОЗОПОЛ ”, проведено на .................. год. в гр. Созопол, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

§2 Списъкът на учредителите, подписали Устава е неразделна част от този Устав.

§3 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………..

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930