НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеСъздаване на МИРГ Созопол /проект/

Създаване на МИРГ Созопол /проект/

  • ПДФ
  • Печат

 

Създаване на МИРГ Созопол

/проект/

За да бъде създадена една Местна инициативна рибарска група е необходимо да се определи територия, наречена Рибарският район - това е територия с непрекъснати граници и обхваща административните граници на една община, част от община или територията на няколко общини, в случая цялата територия на община Созопол. Участници в процеса по създаване на МИРГ, трябва да бъдат представители на публичния сектор - в лицето на община Созопол, неправителствения - в лицето на местните сдружения и фондации, както и физически лица, и стопанския сектор - в лицето на бизнеса от всички отрасли.

Основната цел е да се увеличи в максимална степен участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на идентифициран рибарски район, чрез изграждане на местно партньорство и създаване на МИРГ. Реализирането му ще подпомогне популяризирането на подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие), активиране на потенциала на представители на местната общност за включването им в процеса на разработване на стратегия за местно развитие, както и повишаване капацитета за нейното успешно прилагане.

Дейностите и резултатите от тях са насочени към рибарите, публичната власт, НПО и стопанския сектор на територията на рибарския район. Ще се проведат информационни кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР, проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и учредяване на МИРГ.

Крайната цел е да бъде подготвена и одобрена стратегия за местно развитие на територията на община Созопол, която да бъде финансирана и одобрена от МЗХГ, след което съгласно възможностите в нея да бъдат финансирани местните проекти, които ще подобрят качеството на живот в рибарската област или район.

По време на процеса по създаване на МИРГ ще бъдат използвани понятия, като:

Интегриран и мултисекторен подход - развитието на територията се основава на интегрирана и многосекторна стратегия за местно развитие (чрез реализиране на група интегрирани помежду си проекти, насочени като резултати към повече от един сектор и като краен ефект към рибарската територия, а не на отделни, несвързани помежду си проекти в конкретен сектор).

Подход "отдолу нагоре" - планиране, управление и реализиране на стратегия за териториално развитие съвместно с местната общност чрез:

- въвличането й, чрез конкретни представители на основни заинтересовани страни в процеса на подготовка и в процеса на реализиране, под формата на информиране, консултиране и съвместно вземане на решения;

- създаване и развитие на МИРГ като конкретна форма на Публично-частно партньорство (ПЧП), представяща основните заинтересовани страни в процеса на управление и реализиране на стратегия за териториално развитие.

"Европа 2020" е стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията е насочена към три приоритета:

1. Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации.

2. Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, с по-ефективно използване на ресурси.

3. Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища за заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

I. ЦЕЛИТЕ НА МИРГ СОЗОПОЛ ЩЕ БЪДАТ СЛЕДНИТЕ:

1. Изпълнение на предложената и одобрена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Стратегия за развитие на рибарската общност, наричана за краткост Стратегията, на територията на община Созопол;

2. Повишаване качеството на живот и насърчаване на икономическия растеж на територията на населените места в община Созопол;

3. Поддържане на икономически и социален просперитет и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури;

4. Социално, културно и икономическо развитие на територията на населените места в община Созопол, в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности;

5. Опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на общинско, областно, национално и международно ниво;

6. Изграждане на местен капацитет, повишаване на обществената активност и стимулиране предприемчивостта на територията на община Созопол, за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО;

7. Създаване на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), както и всички други организации и/или институции, имащи сходни цели и идеи за сътрудничество и изпълнението на съвместни проекти.

8. Поддържане на заетостта на територията на община Созопол и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране в община Созопол, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор "Рибарство".

9. Въвеждане на нови методи и ресурси за развитие на рибарската област, внедряване на иновации и увеличаване на местния капацитет от знания и умения;

10. Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури;

11. Развитието на женски, младежки, екологични, спортни и други инициативи, прояви и дейности;

12. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура на територията на рибарската общност;

II. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига своите цели:

1. Разработване и прилагане на интегрирана стратегия за местно развитие;

2. Организиране на многостранни дейности за изграждане на капацитет на местно ниво с умения за планиране и реализация на интегрирани проекти, чрез: изследвания, анализи, обучения, консултации и експертна помощ;

3. Разработване и участие в осъществяването на регионални, национални и международни проекти за развитие на местните ресурси и повишаване на ползите за местните хора и тяхното европейско самосъзнание;

4. Организиране и провеждане на конференции, семинари, практически обучения, консултации и други, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията на рибарската общност в община Созопол, прилагане от МИРГ СОЗОПОЛ;

5. Подготвяне, издаване и разпространение на печатни материали и администрирането на собствена електронна страница в Интернет;

6. Изграждане на партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса за постигане на добри практики и трансфер на иновационни идеи за устойчивото развитие на територията на рибарската общност;

7. Предприемане на други подходящи инициативи и мерки за развитие, подпомагащи и защитаващи интересите на СДРУЖЕНИЕТО и неговите членове.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на дейности по изпълнение на Стратегията за развитие на рибарската област на територията на община Созопол, както и на такива, допринасящи постигането целите на СДРУЖЕНИЕТО в сферата на:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, човешките права , здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологии или физическата култура;

2. Добавяне на дейност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продуктите от риболов и аквакултури;

3. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация, ученето през целия живот и създаването на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на знания и услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособността в рибарската общност;

4. Защитата на околната среда, подобряване и използване на екологичните дадености на района за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е:

1. Организиране на цялостния процес по изпълнение на Стратегията за развитие на рибарската област на територията на община Созопол, съобразено с относимото общоевропейско и българско законодателство и процедурите, и правилата залегнали в самата Стратегия, в направление: инфраструктура; технически средства; машини и съоръжения; публични и стопански дейности;

2. Осъществяване на обществено - полезна дейност, основана на публично - частно партньорство;

3. Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциални кандидати от територията на община Созопол, по изпълнение на Стратегията;

4. Подготовка и публикуване на покани за кандидатстване с проекти към Стратегията, съгласно процедурите, залегнали в нея;

5. Осъществяване на техническото обработване на проекти;

6. Организиране и провеждане извършването на техническа, административна и експертна оценка на проекти;

7. Подпомагане цялостното осъществяване на одобрените проекти, извършване на оценка на административното съответствие и техническата и финансова оценка на качеството на проектните предложения, включително отчитането и мониторинг;

8. Разработване и управление на проекти за решаване на местни проблеми, чрез привличане на средства за реализирането им от национални и европейски програми и донори на трети лица;

9. Обучение и повишаване професионалната квалификация на членовете на СДРУЖЕНИЕТО;

10. Организиране и осъществяване на дейности за изграждане на капацитет на местно ниво чрез обучения, консултации и експертна помощ;

11. Разработване и осъществяване на национални и международни проекти, свързани със защитата и опазване на околната среда, и с устойчивото развитие на региона;

12. Създаване на партньорски отношения с национални и чуждестранни публични и частни структури;

13. Участие в дейности на мрежи от сродни структури;

14. Участие в други сдружения с нестопанска цел - федерации, асоциации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;

15. Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейностите по Стратегията;

16. Изграждане на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие;

МИРГ СОЗОПОЛ може да развива и всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на заложените цели като:

1. Разработване, реализиране и координиране на проекти на териториално, регионално и трансгранично сътрудничество с доказани ползи за местните общности.

2. Проучване, анализиране и прогнозиране на социално - икономическото развитие.

3. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на територията.

4. Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, консултации и обучения за повишаване на информираността на местните общности, фирми, институции и организации.

5. Мобилизиране участието на местните власти, бизнеса и социално - икономическите партньори в инициативи за популяризиране на региона и привличане на инвеститори.

6. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми.

V. СТРУКТУРИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ

1. Популяризиране на идеята.

2. Номиниране за учредители лица и организации.

3. Провеждане на обща среща с всички заинтересовани страни от трите сектора (административно - публичен, граждански и бизнес).

4. Определяне на представители за учредители.

5. Докладна записка до Общински съвет за участие в учредяване и определяне на представители - един месец преди това на сайта на общината.

6. Подготовка на документи за учредяване и проекто устав. Наименование и адрес за управление и регистрация.

7. Учредително събрание - най - рано 14 дни след решението на Общински съвет.

8. Внасяне на документите за регистрация (съд; регистър; ЗЮЛНЦ и др.)

 

Зам.- Кмет на община Созопол

................................................................

/Р. Кисьов/

 

 

scroll back to top

Последно променен на Понеделник, 14 Септември 2020 17:09

 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930