НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеНа основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане и приложените към нея КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

1.Причини, налагащи изменението на Наредбата.

С Решение № 135 от протокол №8/28.03.2008г. на Общински съвет – Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане и КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ.

На първо място предложена промяна е свързана с размера на отпусканата помощ за тежки здравословни заболявания. Част от причините довели до тази промяна са свързани на първо място с икономическата обстановка в страната, въведените извънредни мерки и лошото финансово положение, в което се намира общината. На следващо място предложената промяна ще даде възможност повече нуждаещи се хора да бъдат подпомогнати.

Втората предложена промяна е в размера, критериите и регламента за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на новороденото дете, като по-висок размер се предвижда да получават тези, при които единият родител е с по-висока образователна степен. Предложението е с цел да бъдат поощрени родителите, които отделят средства и време за да осигурят една по-добра, по-високо възпитателна и културна среда за отглеждане на новороденото. Такива родители имат по-големи шансове да осигурят по-добра среда за възпитание и отглеждане на своите деца.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата.

Целта на предложената промяна е въпреки тежката финансова обстановка Общината да продължи да подпомага своите жители като отпуска финансова помощ за тежки здравословни заболявания и за отглеждане на новородено дете.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата:

Всяка година Общинският съвет с приемането на бюджета определя и общия размер на средствата, които ще се отпускат на нуждаещи се граждани през календарната година. С настоящите промени не се предвижда промени в посока увеличение във финансови и други средства, необходими за прилагане на правилата. Очакваните резултати в обществен план съответстват на поставените по горе цели.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредба за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане:

I. В Раздел I. Общи положения,

- В Чл.1 се изменя ал.2, четвърто тире, изречение първо и придобива следната редакция: „Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата до 1200 /хиляда и двеста/ лв. за отглеждане на новородено дете.“;

II.В Раздел III. Условия и ред за отпускане на помощи за тежки здравословни заболявания,

- В Чл.6 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Размерът на отпусканата помощ за тежки здравословни заболявания е до 200лв. (двеста лева.)“;

III. В КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ,

-т.2 се изменя и добива следната редакция: „Помощта е в размер от:

т.2.1. 300(триста) лева в случаите, когато единият родител е със завършено Начално образование (Начален етап на основната образователна степен) и/или Основно (Прогимназиален етап на основната образователна степен);

т.2.2. 500(петстотин) лева в случаите, когато единият родител е със завършено средно(средно специално) образование;

т.2.3. 800(осемстотин) лева в случаите, когато единият родител е със завършено висше образование, образователна степен бакалавър(3год.обучение) и/или професионален бакалавър (4год.обучение)

т.2.4. 1000(хиляда) лева в случаите, когато единият родител е със завършено висше образование, степен магистър/доктор.

Критерият се прилага независимо от образователното ниво/ценз на другия родител, като винаги се прилага по-благоприятната хипотеза.

Помощта се отпуска на две равни части.

За получаването й се подава заявление за отпускане на помощ за новороденото дете от майката или законен представител на детето. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Лична карта на лицето подаващо заявлението, оригинал и копие;
- Акт за раждане на детето, оригинал и копие;
- Справка по т.1 и за двамата родители;
- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.
- (добавено с решение №520/26.03.2009г.) Не се разглеждат документи, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .
- (добавен с решение № 1004/30.01.2018г.) декларация за наличието или липсата на задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт.

-копие от документ удостоверяващ степен и етапи на образование.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031