НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Проект за изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

  • ПДФ
  • Печат

На основание чл. 26, ал.3 и  ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 5 май 2020г. за предложения и становища по настоящия проект  за изменения  и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост/Приета с решение №701 от протокол №24/05.05.2017г. на Общински съвет- Созопол, изм. с Решение №2099/07.12.2017г. на Административен съд-Бургас в сила от 01.02.2018г.; изм. с решение №1206/26.09.2018г.на Общински съвет- Созопол/

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Созопол на адрес – гр.Созопол 8130, пл.Хан Крум №2 или на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

MОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

На първо място е необходимо да се актуализира Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост с оглед на  привеждането ? в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Необходимо е да се приеме и ред за продажба на вещи – частна общинска собственост в съответствие с действащата правна рамка; Редът за продажба на вещи – частна общинска собственост е регламентиран в чл. 36 и чл. 48 от глава Пета „Разпореждане с имоти и вещи частна общинска собственост“ на действащата НРПУРОС. Според чл. 48 от НРПУРОС, продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, с балансова стойност над 700 лева се извършва чрез публичен търг, а на движими вещи с балансова стойност под 700 лева се извършва без търг. Нужно е наредбата да се приведе в съответствие с чл. 35 от ЗОС , който урежда извършване на продажба след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, независимо от стойността на вещта.

В действащата НРПУРОС не е регламентиран ред за управление и разпореждане с вещи – публична общинска собственост и по-точно не е предвидена разпоредба, която прогласява забраната за разпореждане с вещи-публична общинска собственост, също така съществува ред за управление единствено на вещи-частна общинска собственост, а тъй като Закона за общинската собственост предоставя на Общински съвет правомощията по определяне на ред за управление на вещи-публична общинска собственост, е необходимо такъв ред да бъде предвиден в Наредбата.

На следващо място в действащата наредба също не са предвидени последващите административни действия, в случай, че спечелилият публично оповестен търг/конкурс не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок. Това води до празнота в правната уредба и оставя място за тълкуване от служителите, осъществяващи организацията и провеждането на публичните търгове и конкурси, което може да доведе до действия в противоречие с действащата нормативна уредба.

В действащата Наредба не е предвиден и срок за сключването на договор със спечелилия търга/конкурса след заплащането на дължимите суми. Това създава неяснота за участниците в търговете и възможност за по-продължително забавяне при сключване на договора след заплащане на цената, което не е целесъобразно, тъй като общината има интерес да завърши всичките си сделки и процедури, а законът изисква това да се осъществи чрез договор, вписан в Служба по вписванията.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Целта на изменението е привеждане на настоящата наредба в съответствие с действащите нормативни актове и постигане на по-висока ефективност и пълна уредба на обществените отношения, свързани с материята на наредбата.

Специфични цели: постигане на по-висока ефективност в организацията и функционирането на управлението и разпореждането с вещи-общинска собственост, както и при последващите действия след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагането на програмата не са необходими финансови средства.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с проекта на предлаганата наредба.

Съдържанието в проекта за изменение на наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на българското  и на европейското законодателство. В този смисъл предлаганият проект за изменение на наредба е подзаконов нормативен акт, разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Закон за общинската собственост и кореспондира с Европейското законодателство-Европейска Харта за местно самоуправление и в Европейска Харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.8 и чл.28, ал.1 и 2 ЗНА Общински съвет Созопол приема следните допълнения и изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /Приета с решение №701 от протокол №24/05.05.2017г. на Общински съвет- Созопол, изм. с Решение №2099/07.12.2017г. на Административен съд-Бургас в сила от 01.02.2018г.; изм. с решение №1206/26.09.2018г.на Общински съвет- Созопол/ както следва :"

І) Приема  нов чл.26а  със следния текст:

Чл.26а. (1) Движими вещи – публична общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на Общината след решение на Общинския съвет.

(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, кметове на кметства и кметски наместници отправят мотивирано искане до кмета на общината, което обосновава нуждата от ползване на конкретните вещи-публична общинска собственост.

(3) Кметът на общината внася предложението на Общински съвет, който взима решение за безвъзмездното предоставяне на вещите по ал.1

(4) Въз основа на решението кметът на общината издава заповед. Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите, което се удостоверява с протокол.

(5) Вещите – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури за срок до 10 години  със заповед на кмета след решение на Общински съвет по реда на предходните алинеи.

ІІ) Изменя  чл.27, ал.1  като се отменя изразът „с балансова стойност до 5000 лв. (пет хиляди лева)“

 

ІІІ) Приема  нов чл.33а със следния текст:

Чл.33а. (1) Вещите- публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност.

(2) Вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица.

(3) Сделки по управление и разпореждане с вещи, публична общинска собственост се извършват само в предвидени в закон случаи след решение на общински съвет.

 

ІV)  Отменя  изцяло чл.48.

 

V)  Приема  нов чл.48а, със следния текст:

Чл.48а (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост, които не са необходими за дейността на общината, се извършва след решение на Общински съвет, със заповед на кмета на общината, след организиране и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по пазарни цени, определени от независим оценител.

(2).Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на

ал.1, като стойността на материалите се определя съобразно класификацията им по вид.

(3).Публичният търг/публично оповестен конкурс се провежда по реда на глава седма.

(4). Въз основа на резултатите от търга/публично оповестения конкурс кметът издава заповед и сключва договор за продажба.

(5) Вещите се предават на купувача след плащане на цената, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Рискът от случайното погиване или повреждане на закупените вещи преминава върху купувача от момента на плащането.

 

VI) Приема  нов чл.48б със следния текст:

чл.48б. (1) Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, се извършва с решение на Общинския съвет по внесено предложение от кмета на общината.

(2).Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.

 

VII) Приема  нов чл.48в, със следния текст

Чл.48в.  Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от кмета на Общината, след решение на Общински съвет

 

VIII) Приема  нов чл.48г, със следния текст:

Чл.48г.  (1) Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор, след решение на Общински съвет Созопол чрез провеждане на търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.

(2) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.

(3) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

(4)Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Лицата отправят искане до кмета на общината, към което прилагат съответните доказателства, че са правоимащи, когато това е необходимо.

(5) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор

 

IX) Приема  нова ал.5 и нова ал.6 на чл.70 със следния текст:

(5) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата. Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

(6) В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

X) Изменя се чл. 76. като придобива следния текст:

В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

ХІ) Създава се чл.76а със следния текст:

Чл. 76.За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІІ.

 

XIІ) Изменя се ал.3 от  чл.85 като придобива следния текст

В 14-дневен срок от датата на плащането, кметът на общината или упълномощено от него лице сключва договор

 

XIІI) Приема нов чл.85а, със следния текст:

Чл.85а (1)В случай, че лицето, което е обявено за спечелило конкурса, не заплати цената, дължимите данъци и такси в определения срок, заповедта се обезсилва по право и кметът издава заповед за прекратяване на процедурата

(2). Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината

 

ХІV Отменя ал.3 от  чл.86

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031