НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение

Проект за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол - допълнение

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

1.Причини, налагащи изменението на Наредбата.

С Решение №522 от протокол №24/26.03.2009г. Общински съвет Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

На първо място в процеса на работа се установи, че в действащата наредба не е предвидено събиране на такса за услуга за автовишка. До въвеждане на такава такса се стигна след констатация за висок разход за наемане на частни автовишки, в следствие на което на шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, проведено на 16.03.2020г.се взе решение да бъде закупена такава за нуждите на общината. След закупуването на автовишка последваха и запитвания от жители на общината за ползване на тази услуга срещу съответното заплащане. В предложената такса от 60 лева на работен час са включени 30 лева за гориво на база нормата от 14 л.на час, амортизация на машината от 10лв. и заплата за работник – 12лева. Предлага се и ползване на автовишката и извън гр.Созопол, като размерът на предложената такса е определен на базата на пряко калкулиране на постоянните разходи за определен отчетен период, включващ постоянните разходи за превозното средство, за водача и за управление, администрация и допълнителни дейности.

Въвеждането на нова такса за ползване на катафалка извън населеното място е продиктувано от факта, че все повече жители на общината ползват услугата извън града. Размерът на предложената такса е определен на базата на пряко калкулиране на постоянните разходи за определен отчетен период, включващ постоянните разходи за превозното средство, за водача и за управление, администрация и допълнителни дейности. Промяната на цената за ползване на ковчег и кръст е продиктувана от промяната на пазарната цена на същите.

Следващата предложена промяна е свързана с таксата за ползване на детски ясли и детски градини. Част от причините довели до тази промяна са свързани на първо място с икономическата обстановка в страната, въведените извънредни мерки и лошото финансово положение на общината. От друга страна беше констатирано, че в сезонна група се записват деца, чиито родители ползват услугата и не заплащат месечни такси, а с началото на учебната година децата отново се връщат в детски градини извън нашата община и държавната субсидия не се получава от детските градини в Община Созопол. По този начин се получава ситуация на неравнопоставеност между родители, които живеят и работят целогодишно на територията на община Созопол и такива, които имат само адресна регистрация, както и неравнопоставеност между приходящи родители без адресна регистрация, които заплащат месечна такса. Разходът на общината за откриването на сезонните групи за 2019г. е бил в размер на 49 136 лв. Целесъобразно е да се вземат предвид нарастващите разходи, които са необходими за откриването на сезонни групи, разходите за трудови възнаграждения, осигуровки и изхранване на децата.

Другото предложение за промяна е в таксата за притежание на куче, която е свързана с ежегодните разходи, които общината извършва за осъществяване и провеждане на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Созопол, за което е необходим допълнителен финансов ресурс. Промяната на таксата е продиктувана и от следните обстоятелства: множество домашни любимци се отглеждат без регистрация, но същевременно се извеждат на разходки в общински имоти без собствениците да почистват след тях; констатира се увеличаване на броя безстопанствени кучета, намиращи се на територията на община Созопол, за които са увеличени разходите за обработката им съгласно Закона за защита на животните; увеличават се и разходите за контрол от страна на общината, което несъмнено е свързано с човешки ресурс, необходим за извършване на проверки на недобросъвестни притежатели на кучета.

В таксите за ползване на автовишка и катафалка са включени разходите за гориво, амортизация и работна заплата, а в таксата за притежание на куче са включени разходите за мероприятията, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата.

Целта на така изброените по-горе такси е възстановяване на разходите по предоставяне на съответните услуги, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, прилагане и събиране на актуални такси за услугите, предоставяни от община Созопол и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата:

Очакваните резултати след изменението на Наредбата: да се подобри качеството на предлаганите услуги; еднакво прилагане на нормативната уредба.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:

I.В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ,

1. В Раздел III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ„ се правят следните промени:

- Чл.32 се изменя ал.3 и придобива следната редакция: „Деца записани в сезонна група за периода от 01.06 до 31.08. на съответната година заплащат месечна такса в размер на 100 лв., независимо от адресната регистрация на родителите“;

2. В РАЗДЕЛ VІІТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ“ се правят следните промени:

- Чл.63 се изменя ал.1 и придобива следната редакция: „За притежаване на куче, собственикът с постоянен адрес в Община Созопол заплаща годишна такса както следва:
- за гр.Созопол - 50.00 лв;
- за гр.Черноморец – 50,00лв;
- за всички останали населени места на община Созопол - 25.00 лв.“;

II.В ГЛАВА ТРЕТА - ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

1. В РАЗДЕЛ ІVЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ„ се правят следните промени:

- В Чл.159, ал.1 се изменя и добива следната редакция: „За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег и кръст - 86,00 лева;
2. ползване на катафалка за територията на гр.Созопол / гр.Черноморец – 18,00 лева.

3. ползване на катафалка извън населеното място – 0,80лв.на километър“.

- Създава се нов Чл.159а, ал.1 със следното съдържание: „За ползване на автовишка:

1.цена за ползване на автовишка на територията на гр.Созопол - 60,00 лева на работен час“;

2.цена за ползване на автовишка извън гр.Созопол - 0,80лв.на километър“.

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, в  Общински Съвет Созопол, ще бъде внесен следния проект на Р Е Ш Е Н И Е за  изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

1.Причини, налагащи изменението на Наредбата.

С Решение 522 от протокол №24/26.03.2009г. Общински съвет – Созопол е приел действащата към настоящия момент Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол.

На първо място предложена промяна в стойността на 1 (един) купон е свързана с невъжможността с приходите от продажба на купони за ползване на услугите на Детска млечна кухня да се покрият разходите дори за реално изразходените хранителни продукти за приготвяне храна на децата. За сметка на бюджета на община Созопол са и всички консумативи съпътстващи извършването на тази услуга.

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата.

Целта на предложената промяна е свързана с желанието на община Созопол да предоставя качествена услуга, чрез приготвянето и предлагането на качествена храна за децата, отговаряща на всички законови разпоредби за детско хранене.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4.Очаквани резултати от изменение на Наредбата:

С настоящите промени не се предвижда промени в посока увеличение във финансови и други средства, необходими за прилагане на правилата. Очакваните резултати в обществен план съответстват на поставените по горе цели.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проект за допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Созопол:

I. В РАЗДЕЛ III ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,

- Чл.34а, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родители (настойници, попечители) заплащат стойността на 1 (един) купон за храноден на едно дете в размер на 5.00 (пет) лева.“;

- Чл.34а, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: „За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца до навършване на 3-годишна възраст) родителите (настойниците, попечителите) на деца на които поне единия от тях е с постоянен адрес на територията на община Созопол, заплащат такса за 1 (един) купон за храноден на едно дете, редуцирана по реда на чл.8, ал.6 от ЗМДТ , в размер на 2,50лв. (два лева и петдесет стотинки).“;

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (справка постъпили предложения.pdf)справка постъпили предложения.pdf408 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031