НачалоОбяви и съобщенияОбявиСъобщение язовир Равна гора

Съобщение язовир Равна гора

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

С Ъ О БЩЕ Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка чл. 46, ал.1 т.2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) е постъпило в заявление с Вх.№ 94-00-5074/18.12.2019год.и придружаваща документация от „Екватор” ЕООД, представлявано от Михаил Георгиев Янев -Управител за откриване на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир, представляващ ПИ 61114.25.121/ стар № 000121 по КВС/ в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост, Акт за публична общинска собственост 4899/22.02.2018год.,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, с цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности и придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 т. 1 от ЗВ данни и документи.

1. Целта на заявеното използване на водите:

2.

Ползването на язовира е свързано с изграждне на рибовъдно стопанство за аквакултури

от видовете :Европейски сом / Sillurus granis / в поликултура с Шаран/ Cyprinus carpio / и други шаранови и плевелни видове.

3. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите;

- повърхностно водно тяло с код BG2IU200R004 — „р. Мехмедженска - от извор до вливане в р. Ропотамо", определено в лошо екологично състояние и неизвестно химично такова.Поставена цел - предотвратяване влошаването на екологичното състояние;

- подземно водно тяло BG2G00000K2035 - „Пукнатинни води в k2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас", определено в „добро „количествено и добро химично състояние, определено и като зона за защита на водите с код BG2DGW00000K20358, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите (ЗВ);

- Чувствителна зона- Водосбора на Черно море-крайбрежна линия с код BGCSAR113, , съгласно чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. в която водите са чувствителни към биогенни елементи.

- язовир „До гробищата” ,представляващ ПИ 61114.25.121/ стар № 000121 по КВС/ в землище на с.Равна гора,община Созопол,публична общинска собственост. Акт за публична общинска собственост 4899/22.02.2018год.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Язовир „До гробищата”- с.Равна гора ,община Созопол

? максимален воден обем до 240 000м3;

? залята площ на язовира –62,151 дка;

Язовирна стена:

- тип - земно насипна еднородна

- дължина на короната – 185 м;

- височина на язовирната стена – 7 м;

Облекчителни съоръжения:

- Основен изпускател – стоманена тръба Dn 300 мм

- Тип на затворния кран – спирателен кран Dn300

- Местоположение на затворния орган – бетонова шахта .

- Тип на преливник – траншеен

- Дължина на преливен ръб- 15м.

4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната

и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

· Язовир,представляващ имот ПИ 61114.25.121/ стар № 000121 по КВС/ по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол , публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, Акт за публична общинска собственост 4899/22.02.2018год.

· В ПИ с идентификатор 61114.26.14 по КККР, с площ 3006 кв.м.,местност“Георгиев баир“ с предназначение – земеделска земя по КККР на землището на с. Равна гора, общ. Созопол, област Бургас, собственост на „ЕКВАТОР“ ЕООД, ще се изгради открит склад навес-метална конструкция. На покрива се предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация за собствено ел.захранване. В него ще се обособят:

· 150м2 – склад за съхранение на селскостопанска продукция

· 48м2 - помещение за работниците;

· 6/шест/ басейна за краткотрайно съхранение на риба. Захранването им е от язовира,чрез монтирани на сал водни помпи.

5. Проектните параметри на ползването:

5.1 Площ на язовира - 62,151 дка

5.2 Водовземане - до 10м3 на денонощие

5.3 Максимален капацитет на басейните за съхранение на произведената риба в язовира риба – 150м3.Вместимост на всеки басейн 17,5 м3.

5.4 Землен басейн за отглеждане на зарибителен материал – 200м в акваторията на язовира.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.

6.1. Задължения при ползването на водния обект:

? Водния обект – язовир „До гробищата”,с.Равна гора да се използва в съответствие с обявената в заявлението цел и в посочените параметри, както и да се спазят условията на тяхното предоставяне ;

? Да се осъществява от водоползвателя постоянен надзор на съоръженията. Язовирната стена и съоръженията към нея да бъдат в изправно техническо състояние за осъществяването на конкретната дейност.

? На осн. чл.48,ал.1,т.12 от Закона за Водите да предоставя на Директора на БДЧР-Варна ежегоден доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година;

? Да се осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

? Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

? Да се осъществява собствен мониторинг на екологичното състояние на повърхностните води, като се вземат 1 път годишно, в периода 1 юни - 30 септември, водни проби за определяне качеството на водите в язовира. Анализът на повърхностните води да се извършва по следните показатели: разтворен кислород, водороден показател (рН), биохимична потребност от кислород – БПК5 (mg/l О2), общ фосфор, нитрити, амониеви йони, нейонизиран амоняк и суспендирани вещества в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. (обн. ДВ. бр. 88 / 2000 г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. (обн. ДВ, бр.34 / 2011 г.) за мониторинг на водите.

? Пробовземането и изпитването на повърхностни води да се извършва от акредитирана лаборатория.

? При отглеждането на аквакултурите да се прилага оптимален режим на хранене, с цел предотвратяване на замърсяване на водното тяло..

? Да се поддържа нормалната проводимост на трасето на преливника и отвеждащия канал на разстояние до 500м. от язовирната стена като своевременно се отстранява храстовата и дървесна растителност.

? В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, водния обект да се опазва от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземните води.

? Да не се изграждат стопански постройки в сервитута на хидротехническите съоръжения.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

На осн.чл.194,ал.11,т.4 от Закона за водите такса по алинея 1 не се заплаща в случаите за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.

Община Созопол

площад „Хан Крум” № 2

гр.Созопол ,п.к. 8130

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031