НачалоОбяви и съобщенияОбявиПокана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

 

Предложение за приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, палковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, внасям за одобрение в Общински съвет- Созопол проект на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година /Приложение №1/.

Съгласно чл.28, ал.4 от ЗВА и във връзка с чл.77 от АПК в законно установения срок от 30 дни, община Созопол чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

Съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол, приема ежегодно план-сметка на разходите за осъществяване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Созопол.

В тази връзка е изготвен проект на план-сметка за планираните приходи и необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване във всички населени места на територията на Общината.

При разработване на проекта на план-сметката са спазени следните принципи:

Предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, в т.ч. и за разходите за отчисления за изграждането на нови съоръжения за третиране на битовите отпадъци, включително и разходите по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;

Осигуряване на средства за почистване на нерегламентирани сметища;

Подобряване на качеството на живот на хората чрез поддържане на една чиста жизнена среда;

Достигане на по-висока степен на събираемост на определената такса за битови отпадъци.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет- Созопол следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година./Приложение №1/.

Приложение №1

ПЛАН СМЕТКА

На приходите и разходите на осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2020 година, в лв.

I.Приходи 7 900 000

1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2020 г 3 400 000

2. Прогнозен преходен остатък на 01.01. 2020г. 4 500 000

II. Разходи 7 900 000

1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 1 700 000

или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.

1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им

до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 1 500 000

1.2. Дължим ДДС по реда на гл.19а от ЗДДС 200 000

2.Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране,

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за

обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64

от Закона за управление на отпадъците. 1 770 000

2.1. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 950 000

2.2. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 820 000

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и

други територии от населените места, предназначени за обществено

ползване; 1 400 000

3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете

и други територии от населените места, предназначени за

обществено ползване; 775 000

3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал

и материали по населени места на Общината за почистване на

териториите за обществено ползване. 575 000

3.3. Почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на

общински пътища 50 000

4. Неразплатени задължения по дейности за събиране, транспортиране

и депониране на битовите отпадъци 3 030 000

Изготвил :

Калина Павлова

Директор на дирекция „ТИДМДТ”

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031