НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения 1455, 1456, 1457 и 1458 от 26 юни 2019 година на Общински съвет Созопол

Решения 1455, 1456, 1457 и 1458 от 26 юни 2019 година на Общински съвет Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

         Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1455 от Протокол №53/26.06.2019 година, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.3.134 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане на имота за жилищно застрояване, за изграждане на „жилищна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.14 до О.Т.32, завършваща с обръщало в ПИ67800.3.134“, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на   проект за ПУП – ПРЗ и ПУР. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

         Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1456 от Протокол №53/26.06.2019 година, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.093, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилна сграда“ и План за улична регулация, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица от О.Т.230 до О.Т.230а“, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ? да се отредени за дървесна растителност.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на   проект за ПУП – ПРЗ и ПУР. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

         Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №1457 от Протокол №53/26.06.2019 година, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.5, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.40.98 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Ачмите“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за обществена обслужване. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 30%. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на   проект за ПУП – ПРЗ и ПУР.

Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

         Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, Решение №1458 от Протокол №53/26.06.2019 година, на Общински съвет Созопол, с което:

1. На основание чл.21 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол оттегля свое Решение №392 от протокол №18/08.02.2013година.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т., чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Созопол, разрешава да се изработи проект на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с който от ПИ, с идентификатор 67800.8.1005 по КК и част 138м2/1106м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.310 по КК, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, се урегулира един нов УПИ I-8.1005, в местност „Каваци“, землище на гр.Созопол, с отреждане за: „курортно ваканционно селище, трафопост, магазини и заведение за хранене“, с предвиденото в него свободно застрояване, с ограничителни линии, при спазване на следните параметри на застрояване за охранителна зона „А“ от ЗУЧК и устройствена зона за курорт и допълващи дейности, по действащия ОУП на Община Созопол, както следва - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ? от нея да е отредена за дървесна растителност. С ПУП част от ПИ67800.8.1005, с площ 138 м2, преминава към ПИ67800.8.310, като част от проектно УПИ V „за ОО“, по проект на Община Созопол.

3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т., чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Созопол, разрешава да се изработи проект на План за улична регулация /ПУР/, като към улица с О.Т. 28-32-33, одобрена със Заповед №610/27.10.2003г., на Кмета на Община Созопол, се проектира паркинг а в северна посока се проектира улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол. С настоящето предложение 215м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.1005 по КК, се отреждат за паркинг към одобрена улица с О.Т. 28-32-33, а 112м2 попадат в обхвата на тази улица, съгласно приложената графична част.

4. На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, ал.1, т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, дава предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част 138м2/1106м2 от ПИ, с идентификатор 67800.8.310 по КК, вид собственост - общинска публична, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каваци“, землище гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

5. На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а, ал.1, т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Созопол, дава предварително съгласие за изработване на проект на ПУР, на улица с О.Т. 28-29-30, осигуряваща достъп до съществуваща улица „Виа Понтика“, местност „Буджака“, землище Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

6. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1от ЗУТ и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол, одобрява, задание за изработване на проект на ПУП-ПРЗ и проект на ПУР.

Решението се разгласява, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930