НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол

Проект за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.03.2019г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол. 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на община Созопол на адрес – гр.Созопол 8130, пл.Хан Крум №2 или на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

MОТИВИ КЪМ ПРОЕКТАПричини, които налагат приемането на предложения Проект: 


       С решение №764 от протокол №35/24.11.2009г., общински съвет Созопол е приел Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол. С протест Окръжна прокуратура – Бургас е оспорила част от разпоредбите в посочената Наредба, като приела, че същите са незаконосъобразни и противоречат на нормативни актове от по висша степен. Мотивите за това са следните:

     В чл.17, ал.1 от Наредбата е регламентирано, че в незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 20 % от имотите с площ до 2 000 кв. м и до 10 % от имотите с площ над 2 000 кв. м.“ Посочената разпоредба в частта й относно израза” които заемат до 20 % от имотите с площ до 2 000 кв. м и до 10 % от имотите с площ над 2 000 кв. м.” не съответства на разпоредбата на чл.62, ал.7, т.5 от ЗУТ, тъй като в зелените системи и озеленени площи преместваеми обекти по чл. 56, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота.

       В разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата е регламентирано, че “Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление. “ Тази разпоредба от наредбата не следва да се тълкува и прилага разширително, тъй според нормата на чл.22,ал.5 от ЗМСМА, компетентността за налагане на административни наказания има само кмета, респективно неговия заместник – длъжностно лице овластено в хипотезата на чл.47, ал.1б.”Б” ЗАНН, поради което е поискано отмяна в частта “или упълномощено от него лице”

         В разпоредбата на чл.52, ал.2 от Наредбата е регламентирано, че се наказва с наказание глоба от 200 – 500 лв., лице което:

       т.2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки; 
         т.3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти; 

         т.6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество; 

       Посочените санкционни разпоредби в цитираните точки от Наредбата не съответстват на предвидените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за управление на отпадъците санкции, които са съответно глоба в размер на 100 лв. / за случаите предвидени в т.2 и т.3 от Наредбата / и глоба в размер на 10-50 лв. /за т.6 от Наредбата/
           В тази връзка и предвид изложените основателни доводи е необходимо да се направи отмяна/респективно изменение на цитираните по-горе норми от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол.


       Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати: 
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. 

Достигане на по-голяма яснота, коректност и справедливост. 

       Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: 
За предлаганите промени не са необходими финансови средства. 


       Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящите изменения на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 


ПРОЕКТ: 

РЕШЕНИЕ: 


Общински съвет Созопол като взе предвид мотивите изложени в протеста на прокурора от окръжна прокуратура Бургас, реши:

отменя разпоредбата на чл. 17, ал.1 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол, в частта относно израза “които заемат до 20 % от имотите с площ до 2 000 кв. м и до 10 % от имотите с площ над 2 000 кв. м. “

изменя разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол, като същата придобива следната редакция:

“чл.51, ал.3 (изм с Решение …../……….) “Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление”

отменя т.2, т.3 и т.6 от ал.2 на чл.52 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Созопол.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (констативен акт.PDF)Констативен акт1149 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031