Начало

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ

  • ПДФ
  • Печат

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК брой 105/ 18.12.2018 г. E ОБНАРОДВАН ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗХУ/, С КОЙТО СЕ ОТМЕНЯ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа.. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ, като размерът ? не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол.

Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019  г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

Заявление-декларация в ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане“по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност.

ТАБЛИЦА ЗА ДОСТЪП ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2019 Г.:

  1. МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА /МФП/ ПО ЧЛ.70 ОТ ЗХУ,

Хора с трайни увреждания над 18 годишна възраст

МФП съобразно степента на увреждането- размер за 2019 г.

1.От 50 до 70,99% степен на увреждане

7% х 348= 24,36 лв.

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане

15% х 348= 52,20 лв.

3. над 90 на сто степен на увреждане

25% х 348= 87,00лв

4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест

30% х 348= 104,40 лв.

5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност

57% х 348= 198,36 лв.

Чл.71 от ЗХУ- Хора с трайни увреждания от 18 до 20 годишна възраст – ако не получават месечна помощ по чл.8 д от ЗСПД имат право по чл.69, т.1 от ЗХУ

съобразно степента на увреждане

? Линия на бедност /ЛБ/ за 2019 г.- 348 лв.- Постановление №170 на Министерски съвет от 17.08.2018 г.;

  1. ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ /ЦП/ ПО ЧЛ.72 ОТ ЗХУ

Целеви помощи /ЦП/ съобразно вида на увреждането

Целева група предоставясе на:

Условия за получаване на ЦП

Размер на ЦП

Чл.73 от ЗХУ (1) целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт по чл. 72, т. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1

След представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:

1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;

2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.

Чл.74 от ЗХУ - покупка на лично моторно превозно средство

- Хора с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено , имат определена от ТЕЛК/ НЕЛК / над 90 % ВСУ или ТНР;

1.Средно- месечния доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2. са работещи, учащи.

3. ЦП може да се ползва повторно след изтичането на 5- годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност.

До 4-кратния размер от ЛБ за съответната година / До 4х 348=1392 лв./

Чл.75 от ЗХУ - приспособяване на жилище

- Хора с трайни увреждания, с над 90% ТНР или ВСУ , и деца с определени ВСУ , които се придвижват с инвалидна количка;

1.Средно- месечния доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2. ЦП може да се ползва повторно след изтичането на 10- годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност.

До 2-кратния размер от ЛБ за съответната година/ До 2 х 348=696 лв./

Чл.76 от ЗХУ – Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

- Хора с трайни увреждания, с над 90% ТНР или ВСУ, деца с трайни увреждания и военноинвалидите;

- Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.

1.Предоставя се веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;

2.Отпуска се , когато за същия период услугите не са ползвани на друго правно основание.;

3. Изплаща се на лицата след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

4. Изплаща се на съответния обект/ Обекти на дружества с Едноличен собственик на капитала е НОИ, или МЗ/ или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях разходооправдателен документ.

До 80% от ЛБ за съответната година лв, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. До 80%х348=278,40 лв

Чл.77 от ЗХУ – Наем на общинско жилище

- Хора с трайни увреждания, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания;

- Хора с трайни увреждания, ако са поставени под пълно запрещение

1. Договорът за наем е сключен с тях;

2. Договорът за наем е сключен с техните законни представители

В размер на нормативно определения наем определен по реда на Закона за общинската собственост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ уведомява гражданите,че в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК брой 108/ 29.12.2018 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

В Наредбата няма промяна в условията за освобождаване от заплащане на винетна такса. Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).

Дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол приема заявления за получаване на безплатна електронна винетка от 2 януари 2019 г. До отпечатването на новия формуляр ще се ползва действащият образец на заявление-декларация. Документите може да се подават лично в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.

До 1 април 2019 г. към заявленията лицата прилагат:

1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в ДСП и оригинал за справка;

2. Копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник);

3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил част I – лице и гръб и оригинал за справка;

До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-декларация с приложени копия от посочените документи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, справка за достоверност на документите ще се извършва отново по служебен път.

От 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК  и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път.

Предоставените винетни стикери на лица с увреждания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е лицата с увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до месец февруари, март и т. н., не е необходимо да се подава заявление през месец януари 2019 г.

В 7-дневен срок е срокът за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискуемите документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с всички одобрени лица за съответния ден. В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност 1 (една) година и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път

Лицата могат да извършват проверка за издадената електронна винетка на място в ДСП, в Областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез електронната страница на „Национално тол управление“ и мобилно приложение, както и по телефон на Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление“.

В случаите на подадени заявления-декларации, в които се установи, че едно лице има предоставен винетен стикер с неизтекъл срок на валидност за същия автомобил, на лицето няма да се отказва издаването на електронна винетка.  В деня на одобряване на документите, лицето ще бъде включвано в заявка до Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще издава електронна винетка с валидност една година, до края на следващия ден.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ уведомява хората с увреждания, които са подали заявления- декларации за издаване на безплатна годишна електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа за 2019 г., могат да проверят единствено на място в дирекцията.

На лицата, които са одобрени и подадени в дневна заявка до Агенция „ Пътна инфраструктура” се предоставя информация за датата на одобрение от страна на Дирекция”Социално подпомагане”-Созопол и датата на издаване на електронна винетка от АПИ.

Информацията за лицата, които са освободени от заплащане на винетна такса по реда на Закона за пътищата, се съдържа в отделен списък в „ Национално тол управление”. Достъп до този списък е предоставен единствено на контролните органи на МВР и на

„ Национално тол управление”

На официалната електронна страница www.bgtolll.bg се съдържа информация само за автомобили, за които са закупени електронни винетки.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031