Начало

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за месечни помощи по чл. 9

  • ПДФ
  • Печат

Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява подпомаганите лица и семейства с месечни помощи по чл. 9 от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане, че е необходимо да подадат през месец януари 2019 г. нови заявления - декларации с необходимите документи по настоящ адрес.

Социалните работници през месец януари 2019 г. ще приемат заявленията - декларации в кметствата по населени места по утвърден график.

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалния работник по район в кметствата по населени места на община Приморско или в сградата на изнесеното работно място на Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол, гр. Приморско, ул.”Ропотамо” №50.

Телефон за справка: 0550/3-27-51

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ПО РЕДА НА ЧЛ.9 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2019 Г.

1. Лични карти на всички членове на семейството, навършили 14 г. възраст и на съжителстващите лица /за справка/;

2.Съдебно решение за развод и присъдена издръжка /копие/;

3.Експерно решение на ТЕЛК /копие/, ЛКК или медицинско удостоверение ;

4.Документи за брутни доходи от:

-трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения за предходен месец;

- извършване на услуги с личен труд за предходен месец;

- дейности в областта на селското , горското и водното стопанство /наеми, аренди, получени ренти за предходен месец; ;

- стипендии за предходен месец; и др.

5. Оригинални документи за собственост върху движима и недвижима собственост и/ или идеални части от такава собственост /за справка/.

Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискват и други документи.

За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности или за представяне на липсващите документи.

Таблица за определяне на правото на достъп на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП

Гарантиран минимален доход, определен с Постановление на Министерския съвет № 305 от 19.12.2017 г.- 75,00 лв./ ДВ, бр. 102 22.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Диференцираният минимален доход се определя, както следва:

1. за лица над 75 години, живеещи сами 165 % 123,75лв

2. за лица над 65 години, живеещи сами 140 % 105,00 лв.

3. за лица над 65 години 100 % 75,00 лв.

4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи 66 % 49,50 лв.

5. за лице до 65 години, живеещо само 73% 49,50 лв.

6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 100 % 75,00 лв.

7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 125% 93,75 лв

8. за дете:

а) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

б) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или три и повече дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование

в) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 5 до 16-годишна възраст, което не учи;

г) (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 ;

д) (нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция ;

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Tablica po 4l 9 PPZSP-01.0 1.2018 (7).doc)Tablica po 4l 9 PPZSP-01.0 1.2018 (7).doc42 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2019
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930