Начало

Съобщение за хората с увреждания

  • ПДФ
  • Печат

Дирекция „ Социално подпомагане” – Созопол, уведомява хората с увреждания, че в Държавен вестник бр. 36 от 27.04.2018 г. е публикувано

Постановление на Министерски съвет № 60 от 23.04.2018 г., за изменение и допълнение на ППЗИХУ.

В тази връзка , считано от 01.07.2018 г. влизат в сила следните съществени промени в ППЗИХУ:

Оказване на социално-икономическа подкрепа по настоящ адрес на лицето с увреждане.

1. След 01.07.2018 г, правата на лицата с увреждания по ЗИХУ и ППЗИХУ се осигуряват по настоящ адрес.

2. Отпуснатите до 01.07.2018 г, месечни добавки за социална интеграция се изплащат до изтичането на срока им от ДСП, която ги е отпуснала.

З, Лице с трайно увреждане, което има изготвена социална оценка с дадено предложение за отпускане на добавка по чл. 27 и чл. 28 от ППЗИХУ, и различен постоянен НАСТОЯЩ адрес, представя документите, доказващи необходимостта от ползване правото на добавка по чл. 27 и чл. 28 в ДСП по актуален настоящи адрес. След извършването на служебна проверка за наличие на условия за отпускане директорът издава заповед.

4. Приетите до 30.06.2018 г. заявления-декларации за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжение и медицински изделия (ПСПСМИ) и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ се изплащат на правоимащите лица от ДСП, в която са подадени и която е издала заповедта. За тези лица следва да се проследят сроковете за представяне на разходооправдателните документи в ДСП (30 или 90 дневен от получаване на помощта).

5. При подаване на заявление-декларация за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ, когато лицето с увреждане е с различен постоянен и НАСТОЯЩ адрес или има промяна в настоящия адрес, от ДСП по постоянен/настоящ адрес се изисква по служебен път удостоверение за ползвана целева помощ по чл. 42 от ППЗИХУ за предходните 10 години и заверено копие на досието на ЛИЦеТО по чл. 44, ал. 1 от ППЗИХУ. Документите се предоставят своевременно при съобразяване със срока за издаване на заповед по чл. 42, ал. З от ППЗИХУ.

II. Срокът за представяне на разходооправдателен документ за извърщеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, регламентиран в чл. 28, ал. 1, е променен в съответствие с разпоредбата на чл. 32, ал. 4 от ППЗИХУ - двумесечен от ползването на услугите.

С новата редакция на чл. 28, ал. З се прецизира и конкретизира условието, даващо право за изплащане на ползваните услуги, единствено в случаите, когато за същия период те не са получавани на друго правно основание.

III. В чл. 31 от ППЗИХУ е регламентирана възможност при отпускане на месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, при необходимост разходооправдателният документ да се изисква по служебен пы от общинската администрация. В тази връзка директорите на ДСП следва да проучат възможностите на общинска администрация за служебно предоставяне на разходооправдателни документи за платен наем за общинско жилище. Ако правоимащо лице уведоми ДСП, че е затруднено или е в невъзможност да представи разходооправдателните документи за платен наем, то те следва да се изискат служебно, при съобразяване със срока за отпускане на добавката.

IV. Срокът за подаване на заявление-декларация в случаите по чл. 37 е удължен и е двумесечен от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

V, Промяна на механизма на предоставяне и изплащане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ.

1. Съгласно регламента на чл. 42, ал. 2, към заявлението-декларация за отпускане на целева ПоМОЩ за изработване на изделие по поръчка се прилага проформа фактура и протокол от производител, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, с който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване на изделието. Към заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за ремонт на ПСПСМИ се прилага проформа фактура, издадена от лице, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.

2. Заповедта за отпускане на помощта се издава в три екземпляра за всяко ПСПСМИ по отделно, като два от тях се предоставят на правоимащото лице, При отказ за отпускане на целева помощ, заповедта се издава общо за всички ПСПСМИ, за които се отказва, в два екземпляра.

З. ПСПСМИ се предоставя от лице, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, срещу екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ.

4. Срокът эа реализиране на целевата помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ е З месеца от датата на съобщаване на заповедта. Когато в този срок помощта не е реализирана, и ако не са изминали 6 месеца от издаването на медицинския документ за назначаване на ПСПСМИ, лицето може да подаде ново заявление-декларация, към което трябва да приложи и двата екземпляра на издадената заповед. Визираният 6-месечен срок не важи за посочените в чл. 42, ал. 11 медицински изделия.

5. Средствата за реализираните целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ се превеждат от ДСП, издала заповедта, по сметката на лицето, вписано в регистьра по чл. 35, ал, 1 от ЗИХУ, което ги е предоставило. До 5-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на ПСПСМИ, лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, представя в ДСП искане за изплащане на средствата, придружени с документите по чл. 43а, ал. 4 от ППЗИХУ, като е възможно от една фирма да постъпят няколко искания.

б, Социалните работници извършват предварителен и последващ контрол при отпускане на целева ПОМОЩ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ, който включва проверка на адреса на лицето. Въвеждането на настоящия механизъм на предоставяне и изплащане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ изисква завишаване на контрола от страна на ДСП эа целесъобразното разходване на публичния финансов ресурс. В тази връзка след получаване на исканията за плащане от лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, и преди да се пристъпи към изготвяне на окончателни списъци за плащане по фирми, социалните работници ще извършват посещения на адреси на лица с увреждания.. При констатирани нередности се предприемат следните действия:

При констатирана недобросъвестност и/или неизползване по предназначение на получените ПСПСМИ от страна на лицето, директорът на ДСП издава мотивирана заповед по чл. 45, ал. 5 от ЗИХУ по отношение на конкретното изделие, за което е констатирана недобросъвестност, и/или че не се използва по предназначение.

При установяване на факти и обстоятелства, водещи до обосновано предположение за недобросъвестност от страна на компетентните органи, назначили съответните ПСПСМИ и/или лицето, вписано в регистьра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ, директорът на ДСП уведомява писмено съответните институции (АХУ и РЗИ) и Инспектората на АСП за резултатите от проверката и за предприемане на действия по компетентност.

7. Всички постъпили искания за плащане за предоставени и ремонтирани ПСПСМИ, за които е придобита увереност за допустимост на плащане, се нанасят в окончателни списъци за плащане, разпределени по фирми, До 25-то число на месеца на представяне на исканията, ДСП превежда дължимите суми суми на лицата, вписана в регистьра по чл. 35, ал, 1 от ЗИХУ.

VI. Съгласно чл. 41 от ППЗИХУ, целевата помощ по чл. 39 се отпуска за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ само от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ППЗИХУ, с изключение на случаите, при които целевата помощ се отпуска за закупуване на обувки за протеза (т. 4, буква от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ). На основание чл. 42, ал. 4 заповедта за отпускане на целевата помощ за закупуване на един чифт обувки за протези се издава в три екземпляра. Съгласно чл. 42, ал, 18 целевата помощ се изплаща на правоимащото лице след представяне на оригинална фактура и касов бон/платежен документ, а чл. 44, ал. 1 от ППЗИХУ изисква досието на лице, подало заявление-декларация за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ, да съдържа и приемо-предавателен протокол за получаване на изделието.

В тази връзка заповедта за отпускане на целевата помощ за закупуване на един чифт обувки за протези се издава в три екземпляра, като на лицето се предоставят два от тях, в едно с приемо-предавателен протокол по образец (Приложение № 14). До З месеца от датата на съобщаване на заповедта лицето следва да представи в ДСП разходооправдателните документи за закупуване на обувките и приемо-предавателния протокол за получаването.

VII. Срокът за издаване на заповед за отпускане/отказ за отпускане на допълнителна парична помощ по чл. 42, ал, 12 от ППЗИХУ е 5 дни от представяне на документите.

VIII. Изменено е Приложение 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ, като:

1. В т. 1 досегашните постоянна и модулна протеза са обединени в един вид МеДИЦИНСКО изделие - „постоянна модулна протеза“.

2. В т. З апаратобувките са изведени в самостоятелна позиция.

З. В т. 5 е създадена буква „ж“, която регламентира правото на целева помощ за двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно като деца, учащи и студенти.

4. В т, 12 са включени нови позиции:

- буква - детска рингова инвалидна количка;

- буква „е - детска инвалидна количка;

В колона 6 „Забележка" е посочено, че целева помощ за закупуване на детска рингова инвалидна количка и детска инвалидна количка може да се отпуска и на лица над 18-годишна выраст с нисък ръст, което не позволява използзането на инвалидна количка по буква „а“.

Факторите, които обуславят ниския ръст на лицата са различни, Поради липсата на легална дефиниция в ЗИХУ и ППЗИХУ на понятието „лице над 18-годишна възраст с нисък ръст“, преценката на необходимия вид инвалидна количка е изцяло в компетенциите на органите на медицинската експертиза.

5, Създадена е нова позиция за отпускане на ПСПСМИ - вертикализатор за деца с увреждания, като медицинските условия за отпускане, необходимите документи и експлоатационен срок са регламентирани в т. 15;

б. Прецизирани са медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целеви помощи. Въведено е изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент, като заданието за изработване на изделието е добавено в колона ГЧ2 4 „Необходимите документи".

ХХ. Във връзка с промяната на ППЗИХУ са утвърдени нови образци на заявленията- декларации.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2019
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031