Начало

Важно за всички, които ползват услугите на Дирекция „Социално подпомагане“

  • ПДФ
  • Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Созопол уведомява подпомаганите лица и семейства с месечни  помощи по чл. 9  от  Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане, че е необходимо да подадат през месец януари 2018 г. нови  заявления - декларации с необходимите документи  по настоящ адрес.

Социалните работници  през месец януари 2018 г. ще приемат  заявленията - декларации в кметствата по населени места  по утвърден график.

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалния работник по район в кметствата по населени места на  община Созопол или в  сградата на Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол, гр. Созопол, пл.”Черно море” №1.

Телефон за справка: 0550/2-24-19

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА  ЗАЯВЛЕНИЯ - ДЕКЛАРАЦИИ ЗА  СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ПО РЕДА НА ЧЛ.9  ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2018 Г.

 

1.Лични карти на всички членове на семейството, навършили 14 г. възраст   и на съжителстващите лица /за справка/;

2.Съдебно решение за развод и  присъдена издръжка /копие/;

3.Експерно решение на ТЕЛК /копие/, ЛКК или медицинско удостоверение ;

4.Документи за  брутни доходи от:

-трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения  за предходен  месец;

- извършване на услуги с личен труд за предходен месец;

- дейности в областта на селското , горското и водното стопанство /наеми, аренди, получени ренти за предходен  месец; ;

- стипендии за предходен месец; и  др.

5. Оригинални документи за собственост върху движима  и недвижима собственост и/ или идеални части  от такава собственост /за справка/.

 

Забележка: При необходимост социалните работници могат да изискват и други документи.

 

За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

 

В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности или за представяне на липсващите документи.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  БРОЙ 99/12.12.2017 г. Е ОБНАРОДВАН ЗАКОНА  ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 г., С КОЙТО Е РЕГЛАМЕНТИРАН СРЕДНОМЕСЕЧНИЯ ДОХОД ЗА ДОСТЪП ДО СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И РАЗМЕРИТЕ НА  СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.

В чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:

1. за семейство с едно дете – 40 лв.;

2. за семейство с две деца – 90 лв.;

3. за семейство с три деца – 135 лв.;

4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.

(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 150 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.

(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.

(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 2880 лв.

(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Семейните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди влизането в сила на този закон, се изплащат до изтичането на срока, за който са отпуснати, в размерите, определени в чл. 63, ал. 4.

§ 9. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4 думите „и 2“ се заличават.

2. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. (1) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

(2) В закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се определя:

1. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в пълен размер;

2. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.

(3) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 в зависимост от определения доход по ал. 2, т. 1 и 2 се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.“

3. В чл. 7:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че семейството живее постоянно в страната и детето“ се заменят с „които отговарят на условията по чл. 4а и живеят постоянно в страната, при условие че детето“;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя по реда на чл. 4а, ал. 3 като общ размер на помощта за семейството в зависимост от броя на децата, за които се получава.“;

в) в ал. 5 думите „помощта за семейство с едно дете“ се заменят с „размера на помощта за семейство с едно дете, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“;

г) в ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“;

д) в ал. 9 накрая се добавя „в размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“.

Таблица за определяне на правото на достъп на месечна  помощ по чл. 9 от ППЗСП

 

Гарантиран минимален доход,  определен с Постановление на  Министерския съвет № 305 от 19.12.2017 г.- 75,00 лв./ ДВ, бр. 102 22.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Диференцираният минимален доход се определя, както следва:

 

1.

за лица над 75 години, живеещи сами

165 %

123,75лв

2.

за лица над 65 години, живеещи сами

140 %

105,00 лв.

3.

за лица над 65 години

100 %

75,00 лв.

4.

за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи

66 %

49,50 лв.

5.

за лице до 65 години, живеещо само

73%

49,50 лв.

6.

за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

100 %

75,00 лв.

 

7.

за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто

125%

93,75 лв

8.

за дете:

а) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

б) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 5- до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или три и повече дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование

в) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 5 до 16-годишна възраст, което не учи;

г) (нова - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) от 16- до 18-годишна възраст, което не учи и е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 ;

д) (нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция ;

 

 

91 %

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

 

20 %

 

 

66 %

 

 

 

 

30 %

 

68,25 лв

 

 

 

 

22,50 лв.

 

 

 

 

 

 

15,00 лв.

 

 

49,50 лв.

 

 

 

 

22,50 лв.

 

 

 

9.

за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане ;

100%

75,00 лв.

10.

за родител, отглеждащ сам дете/деца:

а) до 3-годишна възраст;

 

б) (изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно, но не повече от 20 години;

 

 

120%

 

 

100 %

 

90,00 лв.

 

 

75,00 лв

11.

за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст

100 %

75,00 лв.

 

Таблица с размерите на  семейните помощи по Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. в сила от 01.01.2018 г.

Чл. 63 (1) Средномесечният доход по чл. 4 от  ЗСПД за 2018 г

450лв.

 

При отпускане  на  чл.5а, чл.10а и 8, ал.1 от ЗСПД

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.

 

е 400 лв.

При отпускане на чл.7 ЗСПД  в пълен размер на помощта.

 

3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е

 

от 400,01 лв. до 500 лв. включително.

При отпускане на  по чл.7 ЗСПД  в размер на 80 на сто от пълния размер на помощта.

(4) Размер на МП по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2018 г  за семейства със СМД на чл. от семейството за предходните 12 м., по- нисък или равен на дохода по ал.2 е, както следва:

-

(5) Размер на МП по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД за 2018 г. за семействата със СМД на член от семейството за предходните 12 м., съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

1. за семейство с едно дете

40лв.;

32 лв

2. за семейство с две деца

90 лв.;

72 лв

3. за семейство с три деца

135 лв

108 лв

4. за семейство с четири деца

 

145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

116 лв

МП за отглеждане на дете по чл.7, ал.2 от ЗСПД за 2018 г.

40 лв.

-

МП за отглеждане на близнаци по чл.7, ал.6 от ЗСПД за 2018 г.

75 лв

60 лв

ЕП при бременност по чл.5а, ал.1 от ЗСПД за 2018 г.

150 лв

-

Размер на еднократна помощ при раждане на живо дете по чл.6, ал.1 от ЗСПД за 2018 г.

-

-

1.За първо дете

250 лв

-

2.За второ дете

600 лв

-

3.За трето дете

300 лв

-

4.За четвърто и всяко следващо дете

200 лв.

-

Допълнителната  ЕП за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от ЗСПД за 2018 г.

100 лв.

-

ЕП при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от ЗСПД за 2018 г. се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

250 лв

-

МП за отглеждане на дете до навършване на една година по чл.8, ал.1 от ЗСПД за 2018 г.

100 лв

-

ЕП за отглеждане на близнаци по чл.6а от ЗСПД за 2018 г.

1200 лв за всяко дете

-

ЕП за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД за 2018 г.

2880 лв

 

-

МП за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 / родители, осиновители/ от ЗСПД  за 2018 г. е, както следва:

-

МП за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 / роднини и близки, приемни семейства/ от ЗСПД за 2018 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

930 лв.;

490 лв

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

450 лв.;

 

 

420 лв

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност

350 лв.

 

350 лв

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дирекция  “Социално подпомагане”- гр. Созопол, уведомява, че  приема заявления-декларации по постоянен адрес на лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, за безплатни едногодишни винетки за 2018 г. за собствения си един или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Считано от 01.01.2018 г. Дирекция „ Социално позпомагане” – Созопол ще отбелязва валидността на годишните винетни стикери чрез перфоратор. Винетния стикер е с валидност 1 година от датата на получаване.

 

Необходими документи:

Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1.  копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

2.  копие на пълномощното по ал. 3, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;

3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил;

4. копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;

4.  лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка);

 

Заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1, 2 и 3 лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Забележка: При необходимост  социалните работници могат да  изискват и други документи.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  БРОЙ 102/22.12.2017 г. Е ОБНАРОДВАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 305 ОТ 19.12.2017 Г.  С КОЕТО Е ОПРЕДЕЛЕН   НОВ МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА ГАРАНТИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД /ГМД/-75 ЛВ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2018 Г.

В ТАЗИ ВРЪЗКА,  СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НОВИ РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИТЕ ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРЕЦИЯ КАКТО СЛЕДВА:

 

 

Месечна добавка за социална интеграция

%  от 75,00 лв

Размер

1.

Чл.25 от ППЗИХУ – транспортни услуги

15 %

11,25 лв.

 

2.

Чл.26 от ППЗИХУ- информационни и телекомуникационни услуги

20%

15,00 лв.

3.

Чл.27 от ППЗИХУ- обучение

20%

15,00 лв.

 

4.

Чл.28 от ППЗИХУ при извършено балнеолечениеи/ или рехабилитационни услуги/ до трикратния размер на ГМД

3х 75,00 лв

225,00 лв.

5.

Чл.29 от ППЗИХУ – диетично хранене и лекарствени продукти

15%

11,25 лв.

6.

Чл.30 от ППЗИХУ – достъпна информация

15%

11,25 лв.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЕ  В ДВ БР. 91 ОТ 14.11.2017 Г. Е ОБНАРОДВАН ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/ В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.

 

Съществен момент е, че в чл.42 ж от ЗИХУ е заличен текста „ при условия и ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика”, считано от 01.01.2018 г.

В тази връзка Дирекция „ Социално подпомагане”- Созопол предприема действия по осигуряване на правото на всички лица с трайни увреждания със 71 и над 71% ТНРили вид и степен на увреждане:

1. На лицата, които имат предложения от Консултативната комисия за отпускане на месечна добавка за социална интеграция за диетично хранене и лекарствени продукти и в действащото заявление имат волеизявление за получаване на добавката, следва да се издаде заповед на директора ” Изменям” и същата  да бъде отпусната от 01.01.2018 г.

2. На лицата, които имат предложение от Консултативната комисия, но нямат волеизявление в действащото заявление, се издава заповед на директора „изменям”, когато изразят желанието си в ново заявление.

 

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2019
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031