НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеВторо преработено предложение за промяна в Нардбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

Второ преработено предложение за промяна в Нардбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане

  • ПДФ
  • Печат

 

Настоящето е второ преработено предложение за промяна и е обявено на 25 октомври 2017г., в резултат на направени обсъждания по проекта обявен на 28 август 2017г.

Съгласно чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, Община Созопол чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект

  

МОТИВИ

към преработен проект за приемане на :

 „Н А Р Е Д Б А ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, КОИТО НЕ СА НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА И ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ  и приложимите към неяКРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМАТА ОТ 2 000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА  ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

  1. 1.Причини,които налагат приемането на предлагания проект за наредба и правила за отпускане на помощта.

Проектът  за изменение и допълнение на основно засяга критериите за изплащане на сумата за подпомагане на семейства, жители на община Созопол, за отглеждане на новородено дете, и е във връзка със:

  1. 1.Подпомагане на семейства, които действително живеят и работят на територията на Община Созопол
  2. 2.Пренасочване на допълнителни финансови средства към новооткрити и разширяващи се социални дейности, които засягат по-голям кръг нуждаещи се жители на община Созопол.
  3. 3.Изпълнението и разширението на изцяло финансирани от общината социални дейности.

      Практиката към момента при отпускане на помощите установи, че част от родителите с постоянен адрес, всъщност живеят по настоящ адрес и отглеждат децата си в населени места извън територията на общината, и със същото реално не се изпълнява основната цел на подпомагането – поощряване на раждаемостта и увеличаване на населението в нашата община.  Чрез сега действащите критерии, а именно наличието само на постоянен адрес, право да получат сума в размер от 2000лв, имат лица, които реално не живеят в Община Созопол.

    Следващата причина е за пренасочване на допълнителни финансови средства към новооткрити и разширяващи се социални дейности, които засягат по-голям кръг нуждаещи се жители на нашата община . В последните години са открити , включително с  помощта на държавата, редица нови дейности, които се подпомагат с общински средства. Подобни дейности са например ЦОП- център за обществена подкрепа, оказващ социална и психологична подкрепа на деца и семейства от общността, ЦНСТ с.Атия , в който се отглеждат деца и младежи с увреждания, ЦСРИ –център за социална рехабилитация и интеграция, функциониращ в гр.Черноморец и за който се предвижда разширение на дейността.

  Допълнителни средства са необходими и за изпълнението на изцяло финансирани от общината социални дейности- разширението на обхвата на детска млечна кухня, която заработи за територията на с.Равадиново и гр.Черноморец,както и за приема и обучението на деца в детски градини, който продължава да е безплатен за жителите на община Созопол и др.подобни дейности.

2.Цели които се поставят с приемането на предлагания проект за наредба

- Пренасочване на допълнителни финансови средства към новооткрити и разширяващи се социални дейности, които засягат по-голям кръг нуждаещи се жители на  община Созопол

- Подпомагане на семейства, които действително живеят и работят на територията на Община Созопол

3.   Финансови и други средства необходими за прилагане на  новата уредба

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата и Критериите за подпомагане не изискват нови финансови или други средства, които биха довели до разходи от общинския бюджет.

 

  1. 4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата

           Всяка година Общинският съвет, с приемането на бюджета, определя и общия размер на средствата, които ще се отпускат на нуждаещи граждани през календарната година. С настоящите промени не се предвижда промени в посока увеличение във финансови и други средства, необходими за прилагане на правилата. Постъпилите заявления за отпускане на финансова помощ до приемането на тези критерии, ще се комплектуват съобразно действащите изисквания. Очакваните резултати в обществен план съответстват на поставените по горе цели.

5.Анализ за съответствие с правото на РБ и Европейския съюз

5.1 Правни основания:

Съобразен със  Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което  е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганият  нормативен акт е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във  връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с  разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.   

 

 

ПРОЕКТ !

 

   Изменения в  Наредба за отпускане на финансови помощи на жителите на Община Созопол, които не са на основание закона за семейните помощи за деца и закона за социалното подпомагане                                                                      

 

  1. В Раздел I. Общи положения. , в Чл.1. алинея (1) ,  със следния текст:

- (добавено с решение №521/26.03.2009г., изменено с решение ………..) Да подпомогне финансово жителите на Община Созопол със сумата от 1000 /хиляда/ лв. за отглеждане на новородено дете. Реда и начина за отпускане и изплащане на тази финансова помощ са нормативно установени в „Критериите и регламента за изплащане на сумите  за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на Община Созопол”. 

 

Изменения в „Критерии и регламент за изплащане на сумата от 2 000лв за отглеждането на новородено дете за жителите на община Созопол


  
КРИТЕРИИ И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СУМИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ (заглавие  изменено с решение ……/……..…)


Точка 1. (изменен с решение №229/30.04.2008г., изменен с решение №…………)   

    Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен  и настоящ адрес, които да съвпадат, на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ,  като  поне за единият родител постоянният и настоящ адрес да  бъдат  за последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, удостоверено със справка от “ГРАО” при Община Созопол или съответното кметство.

    

Точка 2 . (изменена и допълнена  с решение №……/………)

 Помощта се отпуска в размер от 1000 лева и се изплаща на две вноски .

     За получаването й се подава заявление  за отпускане на помощ за новороденото дете  от майката или законен представител на детето. Към заявлението  се прилагат следните документи:

 - Лична карта на лицето подаващо заявлението, оригинал и копие;

 - Акт за раждане на детето, оригинал и копие; 

- Справка по т.1 и за двамата родители; 

- Справка за родените от майката деца, от служба “ГРАО” при Община Созопол.

-                  (добавено с решение №520/26.03.2009г.) Не се разглеждат документи, към които се прилага “дубликат” на акта за раждане на новороденото дете, с отразени в него промени изразяващи се в припознаване на детето .

-                 (добавен с решение № …..) декларация за наличието или липсата на задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт.Точка 6.(изм.и допълнена  с решение № ……/……….)

Сумата се изплаща на две части в рамките на една година, считано от датата на Заповедта на Кмета.

       6.1. Сумата не се изплаща на лица със задължения към Община Созопол, установени с влязъл в сила акт, докато задължението не бъде погасено.

 

Точка 9. (нова с решение №520/26.03.2009г.) .(изм. с решение № …….)  

    Заявлението за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея документи сe подават в три месечен срок от раждането на детето. Всички заявления и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се оставят без разглеждане. “ 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (konstativen akt-25.10.pdf)Констативен акт695 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930